Mr. Nguyễn Hoài Nam

Mr. Hoàng Hoài Nam

  • Kế toán tổng hợp tại MobiFone
  • Hội viên ACCA
  • Kiểm toán viên tại Deloitte Việt Nam

Other Members