# Phân Biệt Trưởng Phòng Tài Chính Kế Toán Và Kế Toán Trưởng

Phân biệt trưởng phòng tài chính kế toán và kế toán trưởng để lựa chọn người đúng vị trí. Tìm hiểu nhiệm vụ và trách nhiệm của hai vị trí này qua bài viết.

Đối với các doanh nghiệp, vị trí trưởng phòng tài chính kế toán và kế toán trưởng đóng vai trò quan trọng trong quản lý tài chính và kế toán. Tuy nhiên, nhiều người vẫn gặp khó khăn trong việc phân biệt hai vị trí này. Bài viết này, SAPP Academy sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hai vị trí này, cũng như các nhiệm vụ và trách nhiệm của từng vị trí để bạn có thể lựa chọn đúng người cho đúng vị trí trong công ty của mình.

1. Trưởng phòng tài chính kế toán là gì?

Trưởng phòng tài chính kế toán là người có trách nhiệm hỗ trợ giám đốc tài chính và giám đốc điều hành trong việc quản lý hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Họ quản lý hoạt động của phòng tài chính, xây dựng chiến lược ngân sách, giám sát việc thu, chi trong doanh nghiệp và đảm bảo nhân sự phòng tài chính làm việc hiệu quả. Để làm việc này, trưởng phòng tài chính cần có kiến thức sâu về lĩnh vực tài chính, kế toán, thống kê, các kỹ năng mềm như tổ chức, lãnh đạo, giao tiếp và phân tích.Trưởng phòng tài chính kế toán

Trưởng phòng tài chính kế toán là gì?

2. Kế toán trưởng là gì?

Kế toán trưởng (Chief Accountant) là người đứng đầu bộ phận kế toán, có trách nhiệm giám sát công việc của các kế toán và làm việc dưới sự quản lý của Giám đốc tài chính (CFO) trong doanh nghiệp hoặc tổ chức. Vai trò của kế toán trưởng là quản lý chính sách và phụ trách chỉ đạo thực hiện các chiến lược tài chính của công ty. Ngoài ra, kế toán trưởng còn là người tham mưu cho cấp trên về các vấn đề tài chính, dựa vào đó lãnh đạo doanh nghiệp sẽ nắm được tình hình tài chính của công ty và ra quyết định phù hợp.

Trưởng phòng tài chính kế toán

Kế toán trưởng là gì?

3. Nhiệm vụ và chức năng trưởng phòng tài chính kế toán và kế toán trưởng

3.1. Nhiệm vụ và chức năng của kế toán trưởng

 • Quản lý và điều hành hoạt động của bộ phận kế toán, đảm bảo hiệu quả và tính chính xác của các công việc kế toán. Kế toán trưởng cần đào tạo và giám sát nhân viên kế toán để đảm bảo tính chuyên nghiệp và phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp; 

 • Đảm bảo tính hợp pháp và chính xác của các thông tin kế toán. Kế toán trưởng phải đảm bảo tính hợp pháp và chính xác của sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và các báo cáo khác liên quan đến tài chính của doanh nghiệp. Kế toán trưởng cũng cần tuân thủ các quy định pháp luật và tiêu chuẩn kế toán quốc tế khi thực hiện các công việc kế toán; 

 • Giám sát và quản lý việc quyết toán các khoản thu chi và kiểm kê tài sản của doanh nghiệp. Kế toán trưởng cần đảm bảo rằng việc quyết toán được thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn và đảm bảo tính chính xác của các số liệu. Kế toán trưởng cũng cần đưa ra các giải pháp để giảm chi phí và tăng hiệu quả cho doanh nghiệp;

 • Lập và trình bày báo cáo tài chính. Kế toán trưởng cần thực hiện việc lập báo cáo tài chính định kỳ hoặc khi được yêu cầu. Báo cáo tài chính cần phải phản ánh chính xác và đầy đủ tình hình tài chính của doanh nghiệp để giúp cho ban lãnh đạo có những quyết định kinh doanh hợp lý;

 • Tham gia phân tích và dự báo nguồn tài chính. Kế toán trưởng cần phân tích và dự báo nguồn tài chính của doanh nghiệp để đưa ra các giải pháp hợp lý cho việc quản lý tài chính của doanh nghiệp. Kế toán trưởng cũng cần đưa ra các khuyến nghị và giải pháp để giải quyết các vấn đề liên quan đến tài chính của doanh nghiệp.

Trưởng phòng tài chính kế toán

Nhiệm vụ và chức năng của kế toán trưởng

3.2. Nhiệm vụ và chức năng của trưởng phòng tài chính kế toán

 • Quản lý hoạt động tài chính kế toán: Trưởng phòng tài chính kế toán có trách nhiệm quản lý và giám sát toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của doanh nghiệp, bao gồm lập báo cáo tài chính, quản lý chi phí, thu chi, kế toán nội bộ và kiểm soát ngân sách;

 • Lập kế hoạch tài chính: Trưởng phòng tài chính kế toán cần lập kế hoạch tài chính để đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp được thực hiện hiệu quả và đạt được mục tiêu kinh doanh;

 • Phân tích và đánh giá tài chính: Trưởng phòng tài chính kế toán cần thực hiện việc phân tích và đánh giá các thông tin tài chính của doanh nghiệp để đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác và đúng đắn;

 • Giám sát và tuân thủ luật pháp: Trưởng phòng tài chính kế toán cần giám sát và đảm bảo tuân thủ các quy định, luật pháp về tài chính kế toán để đảm bảo tính pháp lý và tránh các rủi ro pháp lý;

 • Quản lý nhân sự: Trưởng phòng tài chính kế toán cần quản lý nhân sự trong bộ phận tài chính kế toán, đảm bảo các nhân viên hoạt động hiệu quả và đóng góp tích cực cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

 • Tư vấn và hỗ trợ lãnh đạo: Trưởng phòng tài chính kế toán cần tư vấn và hỗ trợ lãnh đạo trong việc ra quyết định kinh doanh, đặc biệt là những quyết định liên quan đến tài chính.

Trưởng phòng tài chính kế toán

Nhiệm vụ và chức năng của trưởng phòng tài chính kế toán

4. Đối tượng báo cáo của kế toán trưởng và trưởng phòng kế toán tài chính

Trưởng phòng tài chính kế toán chịu trách nhiệm đưa ra các báo cáo cung cấp thông tin liên quan đến tài sản và nguồn vốn của công ty. Trong quá trình đánh giá hiệu quả sử dụng các tài sản và nguồn vốn, trưởng phòng kế toán tài chính phải đảm bảo rằng các hoạt động tài chính được thực hiện một cách hiệu quả để đạt được các mục tiêu tài chính dài hạn của công ty. Các báo cáo của trưởng phòng kế toán tài chính phải được chuẩn bị và cung cấp đầy đủ, chính xác và đáng tin cậy để giúp quản lý cấp cao và các bên liên quan có thể đưa ra các quyết định chiến lược và quản lý hiệu quả tài chính của công ty.

Kế toán trưởng chịu trách nhiệm đưa ra các báo cáo cung cấp thông tin về các hoạt động tài chính của công ty dựa trên các quy trình và nguyên tắc chuẩn mực. Các báo cáo này phải được thể hiện dưới dạng các báo cáo tài chính phù hợp với quy định của nhà nước và phục vụ nhu cầu thông tin của các bên liên quan. Đối tượng báo cáo của kế toán trưởng bao gồm nhà cung cấp tín dụng, nhà đầu tư, chuyên gia phân tích, quản lý cấp cao, chủ sở hữu, đối tác, khách hàng, chính phủ và các bên liên quan khác. Các báo cáo tài chính cung cấp cho các bên liên quan thông tin chi tiết về tình hình tài chính của công ty, bao gồm tài sản, nợ và vốn chủ sở hữu, lợi nhuận và lưu chuyển tiền tệ. Các báo cáo này được xem là rất quan trọng để giúp các bên liên quan đưa ra các quyết định liên quan đến công ty, bao gồm đầu tư, vay vốn và quản lý tài sản.

5. Mục đích báo cáo của trưởng phòng tài chính- kế toán và kế toán trưởng

Trưởng phòng tài chính kế toán: Các báo cáo tài chính được chuẩn bị bởi trưởng phòng kế toán cũng cung cấp thông tin cho các bộ phận quản lý khác trong công ty, bao gồm bộ phận sản xuất, kinh doanh, nhân sự và hỗ trợ. Các báo cáo này giúp các bộ phận này hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của công ty và giúp họ đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả.

Kế toán trưởng: Các báo cáo tài chính phù hợp với quy định của nhà nước cũng được sử dụng để đáp ứng yêu cầu thông tin của các cổ đông và cổ đông tiềm năng. Các báo cáo này giúp các cổ đông hiểu rõ hơn về hoạt động và tình hình tài chính của công ty, và giúp họ đưa ra quyết định đầu tư phù hợp. Ngoài ra, các báo cáo này cũng cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Tài chính, cơ quan thuế và các cơ quan quản lý khác để đáp ứng các yêu cầu pháp lý.

6. Các chứng chỉ cần học với vị trí Kế toán trưởng và trưởng phòng kế toán tài chínhTrưởng phòng tài chính kế toán

Các chứng chỉ cần học với vị trí Kế toán trưởng và trưởng phòng kế toán tài chính

Những chứng chỉ cần học với vị trí kế toán trưởng và trưởng phòng kế toán tài chính phụ thuộc vào yêu cầu công việc của từng công ty hoặc ngành nghề cụ thể. Dưới đây là một số chứng chỉ phổ biến trong lĩnh vực kế toán tài chính:

 • Chứng chỉ Kế toán quản trị (CMA): CMA là chứng chỉ quản trị kế toán đánh giá khả năng của các chuyên gia kế toán để quản lý chi phí, dự án và ngân sách của công ty. CMA là một chứng chỉ quan trọng đối với những ai muốn trở thành trưởng phòng tài chính kế toán hoặc kế toán trưởng. Đồng thời, chứng chỉ U.S.CMA tạo cơ hội rộng mở cho những người sở hữu mong muốn được đầu quân cho các doanh nghiệp hàng đầu thế giới;

 • Chứng chỉ Kế toán trưởng (CPA): CPA là chứng chỉ kế toán chuyên nghiệp được chính phủ cấp. Nó đánh giá khả năng của kế toán viên để thực hiện các công việc kế toán, tài chính và kiểm toán. CPA là một trong những chứng chỉ quan trọng nhất và được yêu cầu bởi nhiều công ty;

 • Chứng chỉ Kế toán viên nội bộ (CIA): CIA là chứng chỉ kiểm toán nội bộ. Nó đánh giá khả năng của các chuyên gia kế toán để kiểm tra và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty. CIA là một chứng chỉ quan trọng cho những người làm việc trong lĩnh vực kiểm toán;

 • Chứng chỉ quản lý tài chính (CFM): CFM là chứng chỉ quản lý tài chính. Nó đánh giá khả năng của các chuyên gia tài chính để quản lý tài sản, đầu tư và chi phí của công ty. CFM là một chứng chỉ quan trọng đối với những ai muốn đi vào lĩnh vực quản lý tài chính;

 • Chứng chỉ Kế toán thuế (CTA): CTA là chứng chỉ kế toán thuế. Nó đánh giá khả năng của các chuyên gia kế toán để đối phó với các vấn đề thuế liên quan đến công ty. CTA là một chứng chỉ quan trọng đối với những người làm việc trong lĩnh vực kế toán thuế.

Trong đó, chứng chỉ U.S.CMA là một chứng chỉ tài chính nổi bật và được nhiều người theo học. SAPP Academy là một trung tâm đào tạo chuyên nghiệp, được đánh giá cao về chất lượng đào tạo và học viên sau khi tốt nghiệp có thể nhanh chóng tìm được việc làm trong lĩnh vực kế toán tài chính. Khóa học CMA  của SAPP Academy được thiết kế khoa học, bám sát các tiêu chuẩn quốc tế và được giảng dạy bởi các chuyên gia có kinh nghiệm trong ngành.

Ngoài ra, học viên tham gia chương trình CMA của SAPP Academy còn được hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn như được cung cấp tài liệu học tập chất lượng, tham gia các buổi học thảo luận, bài tập, kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ để đánh giá quá trình học tập và nắm bắt kiến thức tốt hơn.

Bên cạnh đó, SAPP Academy còn tổ chức các buổi giao lưu, thảo luận và tư vấn cho học viên để giúp họ hiểu rõ hơn về chương trình đào tạo và có thể đạt được mục tiêu của mình trong tương lai.

Tạm kết

Như vậy, qua bài viết này, chúng ta đã phân biệt rõ vai trò và nhiệm vụ của trưởng phòng tài chính kế toán và kế toán trưởng. Mặc dù có những điểm chung trong việc cung cấp thông tin tài chính, song vai trò của họ là khác nhau và đối tượng báo cáo cũng có sự khác biệt. Chỉ khi hiểu rõ được những khác biệt này, các doanh nghiệp mới có thể tận dụng được những kiến thức và kỹ năng của hai vị trí này để đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác và hiệu quả.

CẬP NHẬT MỚI NHẤT

TIN TỨC LIÊN QUAN

logo logo

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục SAPP

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0107516887

Ngày cấp: 26/07/2016.

Nơi cấp: Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố HN

Địa chỉ: Số 20B, Ngõ 37, Phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Cơ sở 1: Tầng 8, Tòa nhà Đức Đại, số 54 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng Hà Nội.

Cơ sở 2: Tầng 2A, Tòa 27A2, chung cư Green Stars, số 234 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm.

Cơ sở 3: Lầu 1, số 2A Lương Hữu Khánh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1

0889 66 22 76 support@sapp.edu.vn Liên hệ hợp tác: marketing@sapp.edu.vn
DMCA.com Protection Status
CFA Institute does not endorse, promote, or warrant the accuracy or quality of the products or services offered by SAPP Academy. CFA®, Chartered Financial Analyst®, CFA Society® are trademarks owned by CFA Institute.
© 2021 Sapp.edu.vn. All Rights Reserved. Design web and SEO by
FAGO AGENCY