Nguyễn Đức Thái

Mr. Nguyễn Đức Thái

  • Giám đốc đào tạo tại SAPP Academy;
  • Chuyên gia quản trị rủi ro EY Việt Nam;
  • Hội viên ACCA.