Báo Cáo Tài Chính Là Gì? So Sánh Các Loại Báo Cáo Tài Chính

Báo cáo tài chính cung cấp thông tin quan trọng và việc so sánh báo cáo tài chính giúp đánh giá toàn diện về tình hình tài chính, hỗ trợ quyết định đầu tư và quản lý rủi ro

Trong môi trường kinh doanh phức tạp ngày nay, báo cáo tài chính đóng vai trò cực kỳ quan trọng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính của một tổ chức. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ sự khác biệt giữa các loại báo cáo tài chính và mục đích của chúng. Vì vậy, trong bài viết này, SAPP Academy sẽ điểm qua ba loại báo cáo chính: báo cáo cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo dòng tiền. Sự so sánh báo cáo tài chính sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về mỗi loại báo cáo, phạm vi áp dụng của chúng và cách chúng đóng góp vào việc đánh giá tài chính toàn diện của một tổ chức.

1. Báo cáo tài chính là gì ?

Báo cáo tài chính (Financial statement) là một công cụ quan trọng để mô tả và đánh giá tình trạng tài chính của một doanh nghiệp. Nó bao gồm việc thu thập, tổ chức và phân tích thông tin về các hoạt động tài chính quan trọng trong quá khứ của công ty. Báo cáo tài chính cho phép xác định mức lợi nhuận hoặc lỗ, cấu trúc tài sản và nợ, cũng như các luồng tiền thu và chi của doanh nghiệp. Đồng thời, báo cáo tài chính giúp doanh nghiệp nhận thức sự khác biệt so với đối thủ cạnh tranh và so sánh với trung bình trong ngành.

2. Mục đích của báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính (Financial statement) cung cấp thông tin quan trọng về tình hình tài chính, kinh doanh và luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu quản lý của chủ sở hữu, các cơ quan nhà nước và người sử dụng trong quyết định kinh tế.

báo cáo tài chính tăng hiệu suất kinh doanh trong doanh nghiệp

Báo cáo tài chính tăng hiệu suất kinh doanh trong doanh nghiệp

Báo cáo tài chính bao gồm thông tin về tài sản, nợ và vốn chủ sở hữu, doanh thu, thu nhập và các chi phí kinh doanh khác, lãi lỗ và phân chia kết quả kinh doanh, thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước, cũng như các tài sản khác liên quan đến doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, trong bản "Thuyết minh BCTC", doanh nghiệp phải giải trình về các chỉ tiêu đã được phản ánh trong báo cáo tài chính tổng hợp, bao gồm các chính sách kế toán áp dụng, hình thức kế toán, nguyên tắc ghi nhận, phương pháp tính giá và hạch toán hàng tồn kho, phương pháp trích khấu hao tài sản cố định, và nhiều yếu tố khác liên quan đến quá trình tài chính của doanh nghiệp.

Xem thêm: Kinh Nghiệm Đọc Báo Cáo Tài Chính

3. Vai trò của báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với hoạt động quản lý của doanh nghiệp và cơ quan chủ quản, với các vai trò chính như sau:

4 vai trò của báo cáo tài chính

4 vai trò của báo cáo tài chính

 • Phản ánh toàn diện về tình hình quản lý tài sản, nợ, nguồn hình thành tài sản, kết quả kinh doanh và tình hình tài chính trong kỳ của doanh nghiệp;
 • Cung cấp thông tin tài chính để đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính của doanh nghiệp trong các kỳ hoạt động, đồng thời dùng làm cơ sở để kiểm tra và giám sát việc sử dụng nguồn vốn và khả năng huy động vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh;
 • Là căn cứ quan trọng cho việc phân tích, nghiên cứu và phát hiện các khả năng tiềm năng. Điều này giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của chủ sở hữu, nhà đầu tư và chủ nợ;
 • Bằng cách sử dụng thông tin từ báo cáo tài chính, doanh nghiệp có thể xây dựng kế hoạch kinh tế-kỹ thuật, tài chính và các biện pháp kiểm soát để nâng cao quản trị tổ chức. Điều này giúp doanh nghiệp tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn vốn và hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng là tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp.

4. Các loại báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính bao gồm các thành phần sau:

 • Bảng cân đối kế toán;
 • Báo cáo kết quả kinh doanh (báo cáo lãi lỗ);
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 • Thuyết minh các báo cáo tài chính, giải thích thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh trong báo cáo tài chính tổng hợp, bao gồm các chính sách kế toán áp dụng, hình thức kế toán, nguyên tắc ghi nhận, phương pháp tính giá, hạch toán hàng tồn kho, phương pháp trích khấu hao tài sản cố định và các vấn đề khác liên quan.

Nội dung của báo cáo tài chính cần phản ánh các thông tin sau: tình trạng tài sản; nợ phải trả và vốn chủ sở hữu; doanh thu, thu nhập khác, chi phí kinh doanh và các chi phí khác; lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh; thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước; các tài sản khác liên quan đến doanh nghiệp; luồng tiền ra/vào trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

5. So sánh các loại báo cáo tài chính

Báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh (báo cáo lãi lỗ) là một loại báo cáo độc lập, thể hiện các khoản doanh thu, thu nhập khác và chi phí của tổ chức, doanh nghiệp trong một giai đoạn cụ thể như tháng, quý, năm hoặc kỳ cụ thể khác. Báo cáo này cho phép doanh nghiệp đánh giá kết quả kinh doanh và lợi nhuận bằng cách tính toán doanh thu và thu nhập trừ đi chi phí. Nếu tổng chi phí nhỏ hơn tổng doanh thu và thu nhập, doanh nghiệp sẽ có lãi.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là loại báo cáo được sử dụng để thể hiện việc doanh nghiệp hoặc tổ chức tạo ra và sử dụng dòng tiền trong một kỳ nhất định. Báo cáo này chi tiết hóa các hoạt động tiền tệ vào và ra của doanh nghiệp trong kỳ, chia thành ba loại hoạt động chính: dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, dòng tiền từ hoạt động đầu tư, và dòng tiền từ hoạt động tài chính.

Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu

Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu là một cách ngắn gọn và cụ thể nhất để thể hiện sự biến đổi của vốn chủ sở hữu trong một kỳ nhất định. Báo cáo này cho thấy việc tăng hoặc giảm vốn chủ sở hữu xảy ra trong các trường hợp như: tăng phát sinh do chủ sở hữu đầu tư và lãi tăng trong kỳ; giảm do chủ sở hữu rút vốn hoặc lỗ tăng trong kỳ.

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là một phần quan trọng trong báo cáo tài chính, chia thành hai phần là phần tài sản và phần nguồn vốn. Nó được sử dụng để cung cấp một liệt kê chi tiết về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại một thời điểm cụ thể (ngày), thường là cuối tháng, cuối quý hoặc cuối năm. Phần tài sản phản ánh giá trị toàn bộ tài sản hiện có của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh cho đến cuối kỳ hạch toán. Phần nguồn vốn phản ánh nguồn hình thành các loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ kế toán của doanh nghiệp.

Khóa học CMA Hoa Kỳ liên quan mật thiết đến việc lập báo cáo tài chính trong môi trường doanh nghiệp. Chương trình CMA Hoa Kỳ cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để hiểu, phân tích và báo cáo thông tin tài chính của một tổ chức.

chương trình cma hoa kỳ tại sapp

Chương trình CMA Hoa Kỳ tại SAPP

Các khóa học CMA Hoa Kỳ thường bao gồm các chủ đề sau:

 • Lập báo cáo tài chính: Khóa học sẽ giúp bạn hiểu về nguyên tắc và quy tắc lập báo cáo tài chính, bao gồm việc áp dụng các tiêu chuẩn kế toán quốc tế như Kế toán gia đình, Kế toán quản trị và Kế toán quốc tế. Bạn sẽ học cách chuẩn bị các báo cáo tài chính chính như Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh và Báo cáo dòng tiền;
 • Phân tích tài chính: Khóa học sẽ trang bị cho bạn kỹ năng phân tích các thông tin tài chính như tỷ lệ tài chính, chỉ số tài chính và phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính. Bạn sẽ học cách đánh giá sức khỏe tài chính của một doanh nghiệp và đưa ra nhận định về hiệu suất và tình hình tài chính;
 • Kế hoạch tài chính và kiểm soát: Khóa học sẽ tập trung vào các khía cạnh lập kế hoạch tài chính, dự báo và kiểm soát ngân sách. Bạn sẽ học cách lập kế hoạch dự trù nguồn lực tài chính, đặt mục tiêu tài chính và quản lý ngân sách trong một môi trường doanh nghiệp;
 • Quyết định tài chính: Khóa học sẽ giúp bạn hiểu về quyết định đầu tư và quản lý rủi ro tài chính. Bạn sẽ học cách đánh giá các dự án đầu tư, tính toán giá trị hiện tại ròng, và đưa ra các quyết định về vốn và cấu trúc tài chính.

Xem thêm: Khoá học CMA Hoa Kỳ tại SAPP

Tạm kết

Các báo cáo tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin về tình hình tài chính của một tổ chức. So sánh báo cáo tài chính sẽ nhận biết được mục tiêu và phạm vi riêng của từng loại, đáp ứng nhu cầu thông tin của các nhóm người dùng khác nhau. Sự kết hợp thông tin từ các báo cáo này cung cấp cái nhìn toàn diện về tài chính của một tổ chức, giúp người dùng đưa ra các quyết định thông minh về đầu tư, vay mượn và quản lý rủi ro. Hi vọng bài viết trên SAPP đã mang lại những thông tin hữu ích tới các bạn!

CẬP NHẬT MỚI NHẤT

TIN TỨC LIÊN QUAN

logo logo

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục SAPP

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0107516887

Ngày cấp: 26/07/2016.

Nơi cấp: Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố HN

Địa chỉ: Số 20B, Ngõ 37, Phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Cơ sở 1: Tầng 8, Tòa nhà Đức Đại, số 54 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng Hà Nội.

Cơ sở 2: Tầng 2A, Tòa 27A2, chung cư Green Stars, số 234 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm.

Cơ sở 3: Lầu 1, số 2A Lương Hữu Khánh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1

0889 66 22 76 support@sapp.edu.vn Liên hệ hợp tác: marketing@sapp.edu.vn
DMCA.com Protection Status
CFA Institute does not endorse, promote, or warrant the accuracy or quality of the products or services offered by SAPP Academy. CFA®, Chartered Financial Analyst®, CFA Society® are trademarks owned by CFA Institute.
© 2021 Sapp.edu.vn. All Rights Reserved. Design web and SEO by
FAGO AGENCY