Webinar: "Tăng cường hiệu quả trong quản trị vốn lưu động"

Những Bất Cập Trong Quá Trình
Quản Lý Tiền Và Các Khoản Phải Thu

Nhân sự ngành Kế - Kiểm - Tài Chính đang gặp những vấn đề gì trong quá trình quản lý Tiền và các khoản phải thu?
Chưa xác định rõ thành phần vốn lưu động và vai trò vốn lưu động trong quá trình ghi nhận, thu thập, phân tích thông tin.
Thiếu các kỹ năng trong việc dự báo và quản lý tài chính ngắn hạn.
Gặp khó khăn trong việc quản lý và tối ưu hóa mức tiền mặt, duy trì sự cân đối giữa nguồn Thu - Chi.
Chưa có giải pháp tối ưu được vòng quay các khoản phải thu của doanh nghiệp.
ĐĂNG KÝ NGAY

Lợi Ích Khi Tham Gia Webinar

Các kiến thức thực tiễn và kinh nghiệm Anh/Chị sẽ nhận được sau khi tham dự Webinar
Hiểu và áp dụng cách tính vốn lưu động;
Hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến mức dự trữ tiền mặt và 3 động cơ nắm giữ tiền mặt;
Khám phá các phương pháp quản lý tiền, thông qua dự báo dòng tiền tương lai và các mô hình quản lý;
Nắm bắt các nhân tố ảnh hưởng đến khoản phải thu, tác động của các điều khoản tín dụng/ chính sách thu hồi nợ tới vòng quay phải thu trong doanh nghiệp;
ĐĂNG KÝ NGAY

Diễn Giả Đồng Hành

Khám phá thông tin về diễn giả đồng hành cùng Webinar

• Finance Director of SAPP
• Former CA at VNPAY Shop., JSC
• Former Audit Senior of EY

Mr. Đoàn Huy Tuấn

Speaker

Ms. Nguyễn Tú Oanh

• Assistant Manager of
SX CMA of SAPP
• Former Tax Senior of Lotte
• Former Audit Senior of EY

Host

19:45 - 20:15
20:15 - 21:00
21:25 - 21:30
Q&A
Giới thiệu chủ đề chương trình 
  
Mở đầu chương trình 
19:30 - 19:45
 Diễn Giả Chia Sẻ 
Xác định vốn lưu động và các thành phần hình thành
Tiền và các khoản phải thu
 Diễn Giả Chia Sẻ 

Timeline Webinar

Các kiến thức thực tiễn và kinh nghiệm Anh/Chị sẽ nhận được sau khi tham dự Webinar

ĐĂNG KÝ THAM GIA WEBINAR TẠI ĐÂY