ACCA20/06/2024

[Case study] Process Costing – Phương Pháp Giá Thành Theo Quy Trình

Trong quá trình học về Process Costing, ta đã biết tiêu hao là điều không tránh khỏi. Nếu tiêu hao vượt quá mức kỳ vọng được gọi là tiêu hao bất thường. Nếu tiêu hao ít hơn mức kỳ vọng được gọi là lợi ích bất thường.

Vậy khi doanh nghiệp xuất hiện 2 loại tiêu hao này, nghiệp vụ kế toán phải xử lý như thế nào? Trong bài viết này, SAPP Academy sẽ hướng dẫn các bạn làm rõ kiến thức này qua bài tập bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.

 1. Tiếng Anh

Question 1: Abnormal loss and gain

Hai Ha is a company that operates in Confectionery Industry. One of the products that Hai Ha is producing is Chew candy. Hai Ha use process costing method. In this period, the input to the packaging process of Chew candy is 2,000 units at a cost of $5,600. The company had budgeted normal loss as 10% and there are no opening and closing stocks. The scrap value of this process is $1/unit. Determine the accounting entries for the cost of output and the cost of the losses if actual output were 1,720 units.

Answer:

Process costing is a costing method used where it is not possible to identify separate units of production, or jobs, usually because of the continuous nature of the production processes involved.

Losses may occur in process. If a certain level of loss is expected, this is known as normal loss. If losses are greater than expected, the extra loss is abnormal loss. If losses are less than expected, the difference is known as abnormal gain.

Loss or spoilage may have scrap value.

Step 1: Determine output and losses

Normal loss = 10% * 2,000
  = 200 units

 

Expected output = Input  – Normal loss
  = 2,000 – 200
  =1,800 units

 

Abnormal loss =  Expected output – actual output
  = 1,800 – 1,720
  = 80 units

 

Scrap value of abnormal loss = Scrap value * Abnormal loss
  = $1 * 80
  = $80

Step 2: Calculate cost per unit of output and losses

[Total cost – (Scrap value * Normal loss)] / Expected output = (5600 – 1)* 200/ 1800 =  $3/unit

Step 3: Calculate total cost of output and losses

Total cost of output = $3 * 1,720
  = $5,160

 

Total cost of normal loss = $1 * 200
  = $200

 

Total cost of abnormal loss = $3 * 80
  = $240

Step 4: Complete account

                                                                          Process account
  Units $   Units $
Cost incurred 2,000 5,600 Normal loss 200 200
      Output 1,720 5,160
      Abnormal loss 80 240
  2,000 5600   2,000 5,600

 

  Abnormal loss account
  $   $
Process a/c 240 Scrap account 80
    SOPL 160
  240   240
Scrap account
  $   $
Normal loss 200 Cash 280
Abnormal loss 80   347
  280   280

2. Tiếng Việt

Bài tập 1: Tiêu hao nguyên vật liệu bất thường và lợi ích bất thường

Hải Hà là một công ty hoạt động trong ngành công nghiệp bánh kẹo. Một trong các sản phẩm mà công ty cung cấp là kẹo Chew. Hải Hà sử dụng phương pháp giá thành theo quy trình. Trong kỳ, đầu vào cho quá trình đóng gói của sản phẩm kẹo chew là 2.000 đơn vị với chi phí 5.600$. Tiêu hao thông thường là 10% và không có hàng tồn kho đầu kỳ, cuối kỳ. Xác định nghiệp vụ kế toán cho giá thành sản phẩm đầu ra và chi phí của tiêu hao nếu sản lượng thực tế là 1.720 đơn vị.

Đáp án:

Phương pháp giá thành theo quy trình là một phương pháp tính giá thành được sử dụng ở trường hợp không thể xác định các đơn vị sản xuất riêng lẻ, hoặc các công việc, thường là do tính liên tục của các quá trình sản xuất liên quan.

Tiêu hao có thể xảy ra trong quá trình sản xuất. Nếu một mức độ thiệt hại nhất định như kỳ vọng, điều này được gọi là tiêu hao thông thường. Nếu tiêu hao lớn hơn dự kiến, phần mất thêm là tiêu hao bất thường. Nếu tiêu hao ít hơn dự kiến, sự khác biệt được gọi là lợi ích bất bình thường.

Sản phẩm tiêu hao hoặc hư hỏng có thể có giá trị thanh lý.

Bước 1: Xác định tiêu hao và sản lượng

Tiêu hao thông thường = 10% * 2.000
  = 200 đơn vị

 

Sản lượng dự kiến = Đầu vào – Tiêu hao thông thường
  = 2.000 – 200
  = 1.800 đơn vị

 

Tiêu hao bất thường = Sản lượng dự kiến – Sản lượng thực tế
  = 1.800 – 1.720
  = 80 đơn vị

 

Giá trị phế liệu của tiêu hao bất thường = Giá trị phế liệu * tiêu hao bất thường
  = 1$ * 80
  = 80$

Bước 2: Xác định chi phí trên từng đơn vị

Tổng chi phí / sản lượng dự kiến = (56000 – 1) * 200/ 1800 =  $3/đơn vị

Bước 3: Tính tổng chi phí đầu ra và thất thoát

Tổng chi phí đầu ra = 3$ * 1.720
  = 5.160$

 

Tổng chi phí tiêu hao thông thường = 1$ * 200
  = 200$

 

Tổng chi phí tiêu hao bất thường = 3$ * 80
  = 240$
   

Bước 4: Tài khoản hoàn thiện

 Tài khoản giá thành theo quy trình
  Đơn vị $   Đơn vị $
Chi phí 2.000 5.600 Tiêu hao thông thường 200 200
      Sản lượng 1.720 5.160
    344 Tiêu hao bất thường 80 240
  2.000 5.600   2.000 5.600

 

 Tài khoản thanh lý 
  $   $
Tiêu hao thông thường 200 Tiền mặt 280
Tiêu hao bất thường 80   367
  280   280

 

 Tài khoản tiêu hao bất thường
  $   $
Tài khoản giá thành theo quy trình 240 Tài khoản phế liệu 80
    SOPL 160
  240   240

>>> Xem thêm:


[FREE DOWNLOAD] CASE STUDY F2 ACCA – 12 DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶPCase Study F2 ACCA – 12 Dạng Bài Tập Thường Gặp

 

 

Chia sẻ
Chia sẻ
Sao chép

Bài viết liên quan

#Tìm Hiểu Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ Là Gì?

Tìm hiểu về công việc và tầm quan trọng của nhân viên kế toán nội...

10 Công Ty Kiểm Toán Lớn Nhất Việt Nam Năm 2016

Để đánh giá về quy mô cũng như chất lượng làm viêc của các công...

Lộ Trình Chinh Phục Các Môn Học ACCA Cấp Độ Professional Hiệu Quả

Giới thiệu và phân tích về lộ trình học qua các line kiến thức khác...

#1 Khóa Học ACCA F2 Online Cam Kết Tỷ Lệ Đỗ Tại SAPP Academy

Những thông tin về khóa học ACCA F2 Online tại SAPP Academy sẽ được bật...

Vì Sao Nên Đầu Tư Vào Chứng Chỉ ACCA? Lộ Trình ACCA Để Tối Ưu Chi Phí

Tại sao nên đầu tư vào chứng chỉ ACCA? Lộ trình ACCA nào là hiệu...

Sinh Viên Ngành Quản Trị Kinh Doanh Nên Học ACCA Không?

Ngành Quản trị kinh doanh thường có chương trình học rộng, trang bị những kiến...

Giữ Vững Phong Độ, Khóa ACCA Online Của SAPP Academy Đỗ Vượt Trội Hơn Toàn Cầu Kỳ Tháng 3/2022

Tháng 3/2022 tiếp tục là một kỳ thi ACCA thành công đối với SAPP Academy...

Học ACCA Chuyển Đổi Sang CPA Việt Nam Như Thế Nào?

Cách để chuyển đổi từ ACCA sang CPA Việt Nam dễ hay khó? Cách chuyển...