Học F6 ACCA Các Thông Tư, Quyết Định Thuế Cần Biết – Phần 2

Bài viết này tổng hợp 36 thông tư, quyết định, luật đang hiện hành về các sắc thuế và luật quản lý thuế tại Việt Nam. Những thông tin này nhằm hỗ trợ bạn trong việc học F6 ACCA một …

Bài viết này tổng hợp 36 thông tư, quyết định, luật đang hiện hành về các sắc thuế và luật quản lý thuế tại Việt Nam. Những thông tin này nhằm hỗ trợ bạn trong việc học F6 ACCA một cách hiệu quả và dễ dàng hơn. SAPP giới thiệu với bạn những tài liệu cần thiết liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhà thầu và luật quản lý thuế Việt Nam.

1. Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Giới thiệu

Thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT) xuất hiện rất sớm trong lịch sử phát triển của thuế. Hiện nay ở các nước phát triển, thuế thu nhập doanh nghiệp giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo ổn định nguồn thu ngân sách Nhà nước và thực hiện phân phối thu nhập. Mức thuế cao hay thấp áp dụng cho các chủ thể thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là khác nhau, do phụ thuộc vào quan điểm điều tiết thu nhập và mục tiêu đặt ra trong phân phối thu nhập của từng quốc gia trong từng giai đoạn.

Tổng hợp các thông tư, quyết định, luật về thuế thu nhập doanh nghiệp

Dưới đây là tổng hợp các thông tư, quyết định và luật về thuế thu nhập doanh nghiệp bạn cần biết khi học F6 ACCA:

 • Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC

Hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Link tiếng Việt và tiếng Anh: http://bit.ly/vbhn26btc

 • Thông tư 78/2014/TT-BTC

Hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Link tiếng Việt và tiếng Anh: http://bit.ly/tt78btc

 • Thông tư 96/2015/TT-BTC

Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

Link tiếng Việt và tiếng Anh: http://bit.ly/tt96btc

 • Thông tư 119/2014/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,­­ thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

Link tiếng Việt và tiếng Anh: http://bit.ly/119ttbtc

 • Thông tư 151/2014/TT-BTC

Hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế.

Link tiếng Việt và tiếng Anh: http://bit.ly/tt151btc

 • Nghị định 218/2013/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Link tiếng Việt và tiếng Anh: http://bit.ly/nd218btc

 • Nghị định 91/2014/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế.

Link tiếng Việt và tiếng Anh: http://bit.ly/nd91btc

 • Luật số 14/2008/QH12

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Link tiếng Việt và tiếng Anh: http://bit.ly/luat14btc

 • Luật số 32/2013/QH13

Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Link tiếng Việt và tiếng Anh: http://bit.ly/luat32btc

2. Thuế Nhà Thầu

Giới thiệu

Thuế nhà thầu (FCT) là loại thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài (không hoạt động theo luật Việt Nam) có phát sinh thu nhập từ cung ứng dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa tại Việt Nam.

Tài liệu về thuế nhà thầu

Dưới đây là tổng hợp các thông tư, quyết định và luật thuế nhà thầu bạn cần biết khi học F6 ACCA:

 • Thông tư 103/2014/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

Link tiếng Việt và tiếng Anh: http://bit.ly/tt103btc

2. Luật Quản Lý Thuế Việt Nam

Giới thiệu

Trước yêu cầu hiện đại công tác quản lý thuế nhằm đảm bảo chính sách động viên của Đảng và Nhà nước, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, góp phần bình đẳng công bằng xã hội, phù hợp với nền kinh tế thị trường và chủ động hội nhập quốc tế, tại Kỳ họp thứ 10 (Khoá XI), Quốc hội đã thông qua Luật quản lý thuế. Đây là lần đầu tiên hoạt động quản lý thuế được quy định thống nhất trong một Luật, tạo tiền đề pháp lý cao trong việc thực hiện chiến lược cải cách và hiện đại hoá hệ thống thuế đã được Bộ Chính trị phê duyệt.

Tổng hợp các thông tư, văn bản, quyết định và luật về luật quản lý thuế Việt Nam

Dưới đây là tổng hợp các thông tư, quyết định và luật về luật quản lý thuế Việt Nam bạn cần biết khi học F6 ACCA:

 • Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC

Hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Link tiếng Việt và tiếng Anh: http://bit.ly/vbhn18btc

 • Thông tư 156/2013/TT-BTC

Hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Link tiếng Việt và tiếng Anh: http://bit.ly/tt156btc

 • Thông tư 166/2013/TT-BTC

Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Link tiếng Việt và tiếng Anh: http://bit.ly/tt166

 • Thông tư 119/2014/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,­­ thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

Link tiếng Việt và tiếng Anh: http://bit.ly/119ttbtc

 • Thông tư 26/2015/TT-BTC

Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Link tiếng Việt và tiếng Anh: http://bit.ly/tt26btc

 • Nghị định 83/2013/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quản lý thuế và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế.

Link tiếng Việt và tiếng Anh: http://bit.ly/nd83btc

 • Nghị định 91/2014/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế.

Link tiếng Việt và tiếng Anh: http://bit.ly/nd91btc

 • Luật số 78/2006/QH11

Luật quản lý thuế.

Link tiếng Việt và tiếng Anh: http://bit.ly/luat78btc

 • Luật số 21/2012/QH13

Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế.

Link tiếng Việt và tiếng Anh: http://bit.ly/luat21btc

>>> Xem thêm:

 


[KHAI GIẢNG] KHÓA HỌC F6 ACCA – THUẾ VIỆT NAM

[KHAI GIẢNG] KHÓA HỌC F6 ACCA - THUẾ VIỆT NAM

 

 

CẬP NHẬT MỚI NHẤT

TIN TỨC LIÊN QUAN

logo logo

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục SAPP

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0107516887

Ngày cấp: 26/07/2016.

Nơi cấp: Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố HN

Địa chỉ: Số 20B, Ngõ 37, Phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Cơ sở 1: Tầng 8, Tòa nhà Đức Đại, số 54 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng Hà Nội.

Cơ sở 2: Tầng 2A, Tòa 27A2, chung cư Green Stars, số 234 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm.

Cơ sở 3: Lầu 1, số 2A Lương Hữu Khánh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1

19002225 support@sapp.edu.vn Liên hệ hợp tác: marketing@sapp.edu.vn
DMCA.com Protection Status
CFA Institute does not endorse, promote, or warrant the accuracy or quality of the products or services offered by SAPP Academy. CFA®, Chartered Financial Analyst®, CFA Society® are trademarks owned by CFA Institute.
© 2021 Sapp.edu.vn. All Rights Reserved. Design web and SEO by
FAGO AGENCY