CMA20/06/2024

Dự phóng Báo cáo Tài chính là gì? Chi tiết từ A – Z!

Dự phóng báo cáo tài chính là một phần quan trọng trong quá trình quản lý hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Hãy cùng SAPP Academy khám phá sâu hơn về tầm quan trọng của việc dự phóng báo cáo tài chính trong việc phát triển kinh doanh!

1. Dự phóng báo cáo tài chính là gì?

Theo quy định của Thông tư 200, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (HĐKD) là một bản dự phóng báo cáo tài chính tổng hợp, được tạo ra để thể hiện tình hình kinh doanh và tiến độ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời kỳ cụ thể. 

Dự phóng báo cáo tài chính là gì

Dự phóng báo cáo tài chính được lập dựa trên nguyên tắc cân đối giữa các thành phần sau:

 • Doanh thu tương ứng với chi phí mà doanh nghiệp đã thực hiện.
 • Kết quả kinh doanh, theo công thức: Tổng doanh thu thuần = Tổng chi phí + Tổng lợi nhuận

Cụ thể:

 • Doanh thu thuần được tính bằng sự chênh lệch giữa doanh thu từ việc bán hàng và các khoản giảm trừ mà doanh nghiệp phải thực hiện;
 • Các khoản giảm trừ bao gồm tổng giá trị các chiết khấu thương mại, giảm giá hàng hóa, hàng hóa bị trả lại, cũng như các loại thuế doanh nghiệp, đặc biệt là thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế xuất nhập khẩu.

2. Lợi ích khi sử dụng dự phóng báo cáo tài chính

Bảng dự phóng chứa thông tin quan trọng để giúp doanh nghiệp hiểu rõ tình hình hoạt động của mình, đánh giá khả năng có thể ghi nhận lãi hoặc lỗ trong kinh doanh và xác định lộ trình thực hiện kế hoạch. 

Lợi ích khi sử dụng dự phóng báo cáo tài chính

Ngoài ra, bảng dự phóng báo cáo tài chính cũng cho phép doanh nghiệp xác định lợi nhuận và những yếu tố ảnh hưởng đến sự biến động của lợi nhuận trong doanh nghiệp. Từ những thông tin này, doanh nghiệp có thể dễ dàng đưa ra các quyết định phù hợp và kịp thời để xây dựng và phát triển hoạt động kinh doanh trong tương lai.

Xem thêm: Phương pháp lập dự báo tài chính doanh nghiệp Hiệu Quả

3. Thiết lập các chỉ tiêu trong dự phóng tài chính

Thiết lập các chỉ tiêu trong dự phóng tài chính

3.1. Doanh thu

 • Thứ nhất, doanh thu từ bán hàng: Đây là tổng số tiền thu được từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ báo cáo. Nó được ghi nhận trong sổ cái với tài khoản nợ là TK 511 và có nội dung “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”. Ngoài ra, doanh thu nội bộ (nếu có) được ghi vào tài khoản có là TK 512.
 • Thứ hai, các khoản giảm trừ doanh thu: Các khoản giảm trừ này bao gồm các giảm trừ được ghi nhận trong sổ cái hoặc nhật ký sổ cái trong năm báo cáo. Chúng được ghi nợ vào tài khoản 511 với chỉ tiêu “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”, và đồng thời được ghi có vào tài khoản 521 và 333 với nội dung lần lượt là “Các khoản giảm trừ doanh thu” và “Thuế và các khoản phải nộp nhà nước” (bao gồm các tài khoản con như TK3331, 3332, 3333).
 • Thứ ba, doanh thu hoạt động tài chính: Đây là doanh thu phát sinh từ hoạt động tài chính và được ghi nợ vào tài khoản 515. Đồng thời, doanh thu này được ghi có vào tài khoản 911 với chỉ tiêu “Doanh thu hoạt động tài chính”.
 • Thứ tư, thu nhập khác: Thu nhập khác được ghi nợ vào tài khoản 711 với chỉ tiêu “Thu nhập khác”. Đồng thời, nó được ghi có vào tài khoản 911 trong kỳ báo cáo trên sổ cái hoặc nhật ký sổ cái.
 • Thứ năm, giá vốn hàng bán: Giá vốn hàng bán là các chi phí liên quan đến việc sản xuất và cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ. Khoản này được ghi có vào tài khoản 632 và ghi nợ vào tài khoản 911 với chỉ tiêu “Giá vốn hàng bán”.

3.2. Chi phí

 • Thứ nhất, chi phí tài chính: Đây là các chi phí liên quan đến hoạt động tài chính doanh nghiệp. Chi phí này được ghi có vào tài khoản 635 và ghi nợ vào tài khoản 911 với chỉ tiêu “Chi phí tài chính”.
 • Thứ hai, chi phí lãi vay: Chi phí này được xác định dựa trên Sổ kế toán chi tiết tài khoản 635 với chỉ tiêu “Chi phí tài chính”.
 • Thứ ba, chi phí bán hàng: Đây là các chi phí liên quan đến việc tiêu thụ và tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ. Chi phí này được ghi có vào tài khoản 641 và ghi nợ vào tài khoản 911 với chỉ tiêu “Chi phí bán hàng”.
 • Thứ tư, chi phí quản lý doanh nghiệp: Chi phí này liên quan đến hoạt động quản lý và điều hành tổ chức. Nó được ghi có vào tài khoản 642 và ghi nợ vào tài khoản 911 với chỉ tiêu “Chi phí quản lý doanh nghiệp”.
 • Thứ năm, chi phí khác: Đây là các chi phí khác mà doanh nghiệp phải chịu trong kỳ báo cáo. Chúng được ghi nhận trong sổ cái hoặc nhật ký sổ cái và được ghi có vào tài khoản 811. Đồng thời, chúng được ghi đối ứng với tài khoản nợ của tài khoản 911 với chỉ tiêu “Chi phí khác”.
 • Thứ sáu, thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: Chi phí này dựa trên tổng số phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ báo cáo. Nó được ghi có trong tài khoản 821 và đối ứng được ghi nợ trong tài khoản 911 trên sổ kế toán chi tiết tài khoản 821.

4. Phân tích dự phóng báo cáo tài chính

Dự phóng báo cáo tài chính đòi hỏi phân tích một loạt các yếu tố quan trọng:

 • Thứ nhất, phân tích xu hướng quá khứ: Điều này bao gồm việc xem xét hiệu suất tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong những năm trước đó để hiểu rõ các xu hướng, biến động và điểm mạnh, điểm yếu của nó.
 • Thứ hai, mức độ kỳ vọng về hoạt động kinh tế vĩ mô: Doanh nghiệp cần đánh giá tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô như tỷ lệ tăng trưởng GDP, lãi suất, tỷ giá hối đoái và tình hình thị trường lao động để xác định mức độ kỳ vọng cho tương lai.
 • Thứ ba, bối cảnh cạnh tranh trên thị trường: Phân tích thị trường để hiểu cạnh tranh và tình hình thị trường. Điều này bao gồm xem xét chiến lược của đối thủ, sự thay đổi trong hành vi của khách hàng và sự thay đổi trong môi trường kinh doanh nói chung.
 • Thứ tư, các chiến lược quản lý: Xác định các chiến lược quản lý cụ thể mà doanh nghiệp sẽ thực hiện để đạt được kết quả dự kiến. Điều này bao gồm cả quản lý doanh thu, giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí khấu hao, chi phí lãi vay và chi phí thuế.

Phân tích dự phóng báo cáo tài chính

Cụ thể, cách dự phóng báo cáo tài chính có các bước sau:

 • Bước 1: Xác định dự báo doanh thu dự kiến, dựa trên nghiên cứu thị trường và xu hướng quá khứ.
 • Bước 2: Xác định giá vốn hàng bán và lãi gộp dự kiến, doanh nghiệp có thể sử dụng dữ liệu từ quá khứ để làm điều này.
 • Bước 3: Dự phóng các chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp khi thực hiện kế hoạch. Doanh nghiệp có thể sử dụng mức trung bình từ quá khứ để đưa ra ước tính.
 • Bước 4: Xác định chi phí khấu hao dựa trên dữ liệu từ các giai đoạn trước, với việc tính tỷ lệ phần trăm tài sản khấu hao đầu kỳ.
 • Bước 5: Đánh giá các chi phí lãi vay bằng cách tính tỷ lệ phần trăm nợ phải trả.
 • Bước 6: Cuối cùng, xác định các chi phí thuế cần thực hiện dựa trên mức thuế thu nhập doanh nghiệp và quy định thuế hiện hành.

Chương trình đào tạo CMA Hoa Kỳ đóng vai trò quan trọng trong việc dự phóng báo cáo tài chính bởi nó cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để hiểu và thực hiện các khía cạnh quản lý tài chính của một doanh nghiệp một cách hiệu quả. CMA tập trung vào việc phân tích dữ liệu tài chính, dự báo tài chính, quản lý nguồn lực tài chính và đưa ra quyết định chiến lược dựa trên thông tin tài chính.

Khóa học này giúp học viên nắm vững các phương pháp phân tích tài chính, thực hiện dự báo kinh doanh và hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến báo cáo tài chính. Ngoài ra, CMA cung cấp kiến thức về quản lý chi phí, quản lý rủi ro tài chính và quản lý hiệu suất tài chính.

Kết luận

Hy vọng rằng doanh nghiệp có thể sử dụng thông tin và kiến thức về dự phóng báo cáo tài chính để hoàn thiện và thiết lập mẫu báo cáo tài chính. Nhờ đó, nhà quản lý sẽ nắm rõ tình hình tài chính của doanh nghiệp và có cơ hội nâng cao hiệu quả kinh doanh, đóng góp vào việc phát triển và thành công của doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh và biến đổi.

Chia sẻ
Chia sẻ
Sao chép

Bài viết liên quan

Cấu trúc và phương pháp lập Báo cáo Kế toán Quản trị

Lập báo cáo Kế toán Quản trị đòi hỏi sự chính xác và đáng tin...

Khái niệm và vai trò nguồn lực tài chính của doanh nghiệp

Nguồn tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu chi...

Đăng Ký Thi CMA – Bạn Cần Lưu Ý Những Gì?

Đăng ký thi CMA Hoa Kỳ như thế nào là một trong nhiều câu hỏi...

[Cập Nhật] Những Thay Đổi Về Nội Dung Bài Thi CMA Năm 2024

Để đảm bảo kiến thức được cập nhật phù hợp với thực tiễn, một số nội dung...

CMA Part 2 – Những thông tin quan trọng nhất cần nắm

Part 2 trong chương trình học CMA đề cập tới quản trị tài chính chiến...

Điều kiện và lệ phí thi CMA – Những thông tin cập nhật mới nhất

“Thi CMA bao nhiêu tiền?” – Từ 01/10/2023 Hội đồng Quản lý Kế toán Quản...

Những điều cần biết về một Hệ thống thông tin kế toán tối ưu

Việc quản lý và sử dụng hệ thống thông tin luôn được doanh nghiệp chú...

CMA Part 1 – Section E: Internal Control

CMA Part 1 Section E cung cấp các kiến thức xoay quanh vấn đề kiểm...