Kế toán thuế là gì? Hình ảnh một Kế toán thuế "chân thực"

Kế toán thuế đóng vai trò vô cùng quan trọng để đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan đến thuế của nhà nước. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về khái niệm và nhiệm vụ của kế toán thuế trong doanh nghiệp là gì.

1. Kế toán thuế là gì?

Kế toán thuế là quá trình thu thập, xử lý thông tin, hạch toán và báo cáo các khoản thuế mà doanh nghiệp phải nộp theo quy định của nhà nước, nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế và tránh các rủi ro phát sinh trong hoạt động kinh doanh.

Qua đó, kế toán thuế đóng vai trò quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp phát triển bền vững và đảm bảo sự ổn định trong hoạt động kinh doanh.

Kế toán thuế đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đảm bảo sự ổn định trong hoạt động kinh doanh

2. Công việc của kế toán thuế theo từng giai đoạn trong năm

2.1. Công việc của kế toán thuế làm đầu năm

 • Kê khai và nộp lệ phí môn bài đầu năm cho doanh nghiệp tùy theo thời điểm thành lập doanh nghiệp, số vốn điều lệ mà kế toán thuế cần quan tâm đến thời hạn;
 • Kê khai và nộp các tờ khai thuế GTGT, TNCN với cụ thể thời hạn nộp hồ sơ khai thuế như sau:
  • Với doanh nghiệp kê khai theo tháng thì thời hạn nộp hồ sơ kê khai chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng kế tiếp tháng phát sinh nghĩa vụ thuế
  • Với doanh nghiệp kê khai theo quý thì thời hạn nộp hồ sơ kê khai chậm nhất là ngày thứ 30 của quý kế tiếp quý phát sinh nghĩa vụ thuế.
  • Hồ sơ khai thuế năm có thời hạn nộp chậm nhất là ngày thứ 30 của tháng đầu tiên năm dương lịch
  • Hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh chậm nhất là ngày thứ 10 từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế
  • Hồ sơ quyết toán thuế năm có thời hạn nộp chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ khi kết thúc năm tài chính hoặc dương lịch; với doanh nghiệp thực hiện việc chia tách, hợp nhất, chuyển đổi hình thức sở hữu, chấm dứt hoạt động… thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ khi có quyết định;

Lưu ý: 

 • Nếu phát sinh số tiền thuế phải nộp thì thời hạn nộp tiền cũng là thời hạn nộp tờ khai thuế;
 • Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý thì tờ khai thuế TNCN cũng kê khai theo quý và ngược lại;
 • Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập chưa đủ 1 năm tài chính (dưới 12 tháng) sẽ kê khai thuế GTGT theo quý.

2.2. Công việc hàng ngày

 • Thu thập thông tin về hoạt động kinh doanh của công ty: Kế toán thuế thu thập thông tin về doanh số bán hàng, các khoản chi phí và các giao dịch tài chính khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty;
 • Kiểm tra, phân tích và xử lý số liệu: Sau khi thu thập được thông tin, kế toán thuế tiến hành kiểm tra, phân tích và xử lý số liệu để tính toán số thuế phải nộp;
 • Lập báo cáo thuế: Kế toán thuế có trách nhiệm lập các báo cáo thuế liên quan đến các khoản thuế phải nộp của công ty;
 • Nộp thuế: Kế toán thuế chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các khoản thuế phải nộp được nộp đúng thời hạn và đầy đủ;
 • Theo dõi các thay đổi pháp lý: Kế toán thuế cần phải nắm rõ các quy định pháp lý liên quan đến thuế để đảm bảo rằng công ty không vi phạm pháp luật, không bị phạt;
 • Giải đáp thắc mắc của khách hàng: Kế toán thuế cũng có thể được yêu cầu giải đáp các thắc mắc về thuế của khách hàng.

2.3. Công việc hàng tháng

Công việc thực hiện trong trường hợp doanh nghiệp thuộc diện kê khai thuế theo tháng:

 • Chuẩn bị và nộp tờ khai thuế GTGT hàng tháng;
 • Nộp tờ khai thuế TNCN hàng tháng.

Chú ý rằng khi lập tờ khai thuế, nếu phát sinh số thuế phải nộp, hạn nộp tờ khai cũng là hạn nộp tiền thuế.

2.4. Công việc hàng quý

Với doanh nghiệp thuộc diện kê khai theo quý: Kế toán thuế lập tờ khai thuế GTGT theo quý; lập tờ khai thuế TNCN theo quý; nộp tiền thuế TNDN tạm tính và nộp tiền thuế nếu có phát sinh.

2.5. Công việc cuối năm của kế toán thuế

 • Tổng hợp số liệu thuế trong năm: Kế toán thuế sẽ phải tổng hợp các số liệu thuế trong năm, bao gồm tổng số thuế GTGT, TNCN, TNDN đã nộp, số thuế còn lại phải nộp, số thuế hoàn lại, các khoản phạt hoặc lãi suất phải trả, và các số liệu khác liên quan đến thuế trong năm;
 • Kiểm tra lại các báo cáo thuế: Kế toán thuế cần kiểm tra lại các báo cáo thuế đã nộp trong năm để đảm bảo chính xác và đầy đủ. Nếu phát hiện sai sót hoặc thiếu sót, cần sửa chữa và nộp lại trước khi kết thúc năm tài chính;
 • Chuẩn bị các báo cáo thuế cuối năm: Kế toán thuế cần chuẩn bị các báo cáo thuế cuối năm, bao gồm Báo cáo Tài chính, quyết toán thuế TMCM, quyết toán thuế TNDN;
 • Kiểm tra và hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến thuế: Kế toán thuế cần kiểm tra và hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến thuế, bao gồm hồ sơ thuế GTGT, TNCN, TNDN và các hồ sơ khác liên quan đến thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế;
 • Đánh giá và tư vấn về thuế: Kế toán thuế có thể được yêu cầu đánh giá và tư vấn cho công ty về các vấn đề liên quan đến thuế, bao gồm các thay đổi pháp lý và các chính sách thuế mới nhất;
 • Chuẩn bị cho năm tài chính mới: Kế toán thuế cần chuẩn bị cho năm tài chính mới bằng cách cập nhật các quy định thuế mới và chuẩn bị các báo cáo thuế cho năm tài chính mới.

Xem thêm: Kiểm Toán Là Gì? Mức Lương Và Công Việc Của Kiểm Toán

3. Các bước làm kế toán thuế

7 bước làm kế toán thuế cho DN

3.1. Cho doanh nghiệp mới thành lập

Để làm kế toán thuế cho doanh nghiệp mới thành lập, bạn có thể tuân theo các bước sau:

 • Đăng ký mã số thuế: Bước đầu tiên là đăng ký mã số thuế cho doanh nghiệp của bạn. Bạn cần điền đầy đủ thông tin và nộp đơn đăng ký tại cơ quan thuế;
 • Lập sổ sách kế toán: Sau khi có mã số thuế, bạn cần lập sổ sách kế toán đầy đủ cho doanh nghiệp của mình. Sổ sách này sẽ ghi chép các giao dịch kinh tế của doanh nghiệp, bao gồm cả thu nhập và chi phí;
 • Xác định phương pháp kế toán: Bạn cần chọn phương pháp kế toán phù hợp với loại hình hoạt động của doanh nghiệp. Phương pháp kế toán có thể là kế toán theo phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp;
 • Tính và nộp thuế: Bạn cần tính toán số tiền thuế phải nộp cho cơ quan thuế. Số tiền này sẽ được tính dựa trên thu nhập và chi phí của doanh nghiệp. Sau khi tính toán, bạn cần nộp thuế đúng hạn để tránh phạt;
 • Theo dõi và báo cáo tài chính: Bạn cần theo dõi tài chính của doanh nghiệp mình thường xuyên để biết được tình hình kinh doanh và các khoản thu chi. Bạn cũng cần báo cáo tài chính định kỳ cho cơ quan thuế để đảm bảo tuân thủ đúng quy định;
 • Cập nhật thay đổi: Bạn cần cập nhật thay đổi về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, ví dụ như thay đổi về địa chỉ, ngành nghề hoặc vốn điều lệ. Bạn cũng cần cập nhật các thay đổi này với cơ quan thuế.

3.2. Cho doanh nghiệp đang hoạt động

 • Bước 1: Ghi nhận các giao dịch kinh tế phát sinh, kế toán thuế phải ghi nhận các giao dịch kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp, đảm bảo chính xác và đầy đủ thông tin tài chính;
 • Bước 2: Lập và kiểm tra chứng từ kế toán, kế toán thuế cần lập và kiểm tra chứng từ kế toán để đảm bảo tính hợp lệ và đầy đủ của các thông tin trong chứng từ;
 • Bước 3: Ghi sổ sách kế toán, kế toán thuế tiến hành ghi sổ sách kế toán dựa trên các chứng từ kế toán đã lập và kiểm tra. Sổ sách kế toán cần được bảo quản và cập nhật thường xuyên;
 • Bước 4: Thực hiện bút toán cuối năm và kết chuyển sổ, kế toán thuế thực hiện bút toán cuối năm, kiểm tra và kết chuyển sổ sách kế toán để chuẩn bị cho năm kế toán mới;
 • Bước 5: Lập bảng cân đối số phát sinh, kế toán thuế lập bảng cân đối số phát sinh để đảm bảo tính chính xác của số liệu kế toán và đối chiếu với sổ cái và sổ chi tiết;
 • Bước 6: Lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế, kế toán thuế lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế TNDN và TNCN dựa trên số liệu kế toán đã ghi sổ sách. Báo cáo tài chính và quyết toán thuế cần phải đúng thời hạn và đảm bảo tính chính xác;
 • Bước 7: Lưu trữ sổ sách kế toán, sau khi hoàn thành các công việc trên, kế toán thuế cần in và lưu trữ sổ sách kế toán, đóng quyển và lưu kho để sử dụng cho các mục đích kiểm tra và tra cứu trong tương lai.

Xem thêm: Kế Toán Doanh Nghiệp Là Gì? Yêu Cầu Công Việc Và Mức Lương

4. Những thắc mắc xung quanh khi làm kế toán thuế

4.1. Khi làm kế toán thuế cần có bằng cấp tối thiểu là gì?

Để trở thành một nhân viên kế toán thuế có thể đáp ứng được yêu cầu công việc, không chỉ cần nắm rõ mô tả công việc, mà còn cần phải chuẩn bị cho mình một hồ sơ tốt, bao gồm bằng cấp và kỹ năng cần có. Dưới đây là những yêu cầu tối thiểu của một nhân viên kế toán thuế:

 • Có kinh nghiệm làm việc ít nhất ở vị trí kế toán thuế hoặc vai trò tương tự, kinh nghiệm càng nhiều càng tốt;
 • Am hiểu tường tận về thủ tục và chế độ kế toán; sử dụng thành thạo ít nhất 1 phần mềm kế toán trở lên và thành thạo kỹ năng máy tính, kỹ năng văn phòng, đặc biệt là MS Excel;
 • Có kỹ năng quản lý thời gian để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao phó theo đúng thời hạn;
 • Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc ngành liên quan;
 • Có chứng chỉ kế toán mang tầm quốc tế như chứng chỉ CMA,... là một lợi thế khi ứng tuyển vào các doanh nghiệp top đầu, các công ty liên doanh vốn nước ngoài hay các doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

4.2. Cách hạn chế rủi ro khi làm kế toán thuế

 • Cẩn thận là đức tính không thể thiếu để hạn chế tối đa sai sót, kế toán thuế cần kiểm tra kỹ càng tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn chứng từ cũng như số liệu trong báo cáo tài chính để đảm bảo số liệu chính xác tuyệt đối;
 • Thường xuyên cập nhật những kiến thức pháp luật có liên quan, các Thông tư Nghị định mới bởi Bộ Tài chính và Chính phủ sẽ thường xuyên có những thay đổi để phù hợp với thị trường. Sự nghiệp kế toán thuế gắn liền với Luật kế toán và các Thông tư, nghị định nên cần trang bị các kiến thức, hiểu được hành vi trốn thuế, tránh thuế để không bị mắc phải những rủi ro mà hành vi đó mang lại;
 • Cuối cùng thì việc lựa chọn môi trường làm việc cũng giúp kế toán thuế hạn chế được rủi ro, nên tránh những doanh nghiệp có tâm lý gian lận thuế để tránh bị liên lụy.

4.3. Cơ hội thăng tiến đối với vị trí kế toán thuế

Công việc kế toán thuế là một trong những ngành nghề có nhiều cơ hội nghề nghiệp và con đường thăng tiến rõ ràng. Với vai trò quan trọng trong việc đảm bảo đơn vị tuân thủ quy định của Nhà nước về báo cáo thuế, kế toán thuế là một trong những vị trí không thể thiếu trong hầu hết các doanh nghiệp hiện nay.

Nếu bạn có chuyên môn, năng lực làm việc và kỹ năng tốt, và biết cố gắng và phấn đấu trong công việc, thì bạn có thể thăng tiến từ vị trí kế toán thuế lên vị trí kế toán tổng hợp, kế toán trưởng, và cuối cùng là giám đốc tài chính.

Tuy nhiên, để đạt được những vị trí thăng tiến cao hơn, bạn cần phải có kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn sâu về kế toán, quản lý tài chính, và chiến lược kinh doanh. Đồng thời, bạn cũng cần phải có khả năng lãnh đạo và quản lý nhân sự, kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề, cũng như tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Nếu bạn có thể phát triển và kết hợp những yếu tố này, thì cơ hội thăng tiến trong nghề kế toán thuế là rất rộng mở.

Chứng chỉ CMA là một chứng chỉ mang tầm quốc tế cực kỳ quan trọng đối với kế toán thuế, giúp chứng minh kiến thức và kinh nghiệm của người sở hữu về kế toán quản trị, quản lý tài chính và chiến lược kinh doanh. Kế toán thuế nên tận dụng chứng chỉ này để tăng khả năng cạnh tranh trong việc tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập và nâng cao kỹ năng làm việc.

Sở hữu chứng chỉ danh giá CMA - Kế toán thuế mở rộng cánh cửa vào các DN nhà nước

Ngoài chứng chỉ CMA, kế toán thuế cũng có thể xem xét các chứng chỉ khác như CPA (Chứng khoán viên), CFA (Chứng khoán quốc tế), ACCA (Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc) để nâng cao kỹ năng chuyên môn và cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp của mình.

Tạm kết

Như vậy, sau khi tìm hiểu về kế toán thuế và mô tả công việc của một kế toán thuế, có thể thấy rõ tầm quan trọng của vị trí này đối với sự phát triển và hoạt động của doanh nghiệp. Và khóa học CMA tại SAPP Academy là một trong những lựa chọn tốt cho những ai muốn trau dồi kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực kế toán thuế. Với các chuyên gia giảng dạy giàu kinh nghiệm và đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình, SAPP Academy đang là địa chỉ tin cậy cho những người đang tìm kiếm sự nâng cao kỹ năng và tay nghề của mình trong ngành kế toán thuế.

logo logo

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục SAPP

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0107516887

Ngày cấp: 26/07/2016.

Nơi cấp: Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố HN

Địa chỉ: Số 20B, Ngõ 37, Phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Cơ sở 1: Tầng 8, Tòa nhà Đức Đại, số 54 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng Hà Nội.

Cơ sở 2: Tầng 2A, Tòa 27A2, chung cư Green Stars, số 234 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm.

Cơ sở 3: Lầu 1, số 2A Lương Hữu Khánh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1

19002225 support@sapp.edu.vn Liên hệ hợp tác: marketing@sapp.edu.vn
DMCA.com Protection Status
CFA Institute does not endorse, promote, or warrant the accuracy or quality of the products or services offered by SAPP Academy. CFA®, Chartered Financial Analyst®, CFA Society® are trademarks owned by CFA Institute.
© 2021 Sapp.edu.vn. All Rights Reserved. Design web and SEO by
FAGO AGENCY