Cần Làm Gì Để Trở Thành Ứng Viên Ngành Tài Chính Tiềm Năng - Chia Sẻ Từ Giám Đốc Tuyển Dụng Hàng Đầu

Chia sẻ trực tiếp từ chị Kiều Mỹ Hạnh -  Hanoi Branch Director của HR1Vietnam Holdings về những cơ hội, thách thức và cách ghi điểm với nhà tuyển dụng ngành Tài Chính trong bối cảnh hiện nay.

Chia sẻ trực tiếp từ chị Kiều Mỹ Hạnh -  Hanoi Branch Director của HR1Vietnam Holdings về những cơ hội, thách thức và cách ghi điểm với nhà tuyển dụng ngành Tài Chính trong bối cảnh hiện nay.