CFO là gì? "Phác hoạ" chân dung một CFO "cấp tiến"

Nội dung bài viết:

CFO - Giám đốc Tài chính là chức vụ quản lý tài chính cao nhất trong một doanh nghiệp, đóng góp rất quan trọng vào hoạt động và chiến lược phát triển của tổ chức. Vậy cụ thể chân dung một CFO sẽ được phác hoạ như thế nào? Dưới đây là tất cả những thông tin chung quan trọng nhất mà bạn sẽ cần khi tìm hiểu về một Giám đốc Tài chính.

1. CFO là gì?

"Giám đốc Tài chính" tên tiếng Anh là "Chief Financial Officer", viết tắt "CFO". CFO là người có trách nhiệm cao nhất về các hoạt động tài chính của doanh nghiệp, có trách nhiệm chủ đạo trong việc quản lý và điều hành các hoạt động tài chính.

CFO là gì?

CFO thường là thành viên của ban điều hành hoặc ban lãnh đạo của công ty. Chịu trách nhiệm báo cáo trực tiếp cho CEO (giám đốc điều hành) hoặc hội đồng quản trị.

Công việc của CFO bao gồm giám sát và quản lý bộ phận tài chính và kế toán của tổ chức, đảm bảo rằng các quy trình và thủ tục tài chính được thực hiện một cách hiệu quả và tuân thủ đúng các quy định pháp lý.

2. Quy định pháp luật về Giám đốc Tài chính (CFO)

Quy định pháp luật về Giám đốc Tài chính được điều chỉnh trong Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan khác như Luật Thuế, Luật Kế toán, Luật Ngân hàng và các quy định của cơ quan quản lý nhà nước. Các quy định này có thể cụ thể hóa vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của Giám đốc Tài chính trong việc quản lý tài chính và tuân thủ các quy định pháp lý.

Quy định pháp luật về Giám đốc Tài chính (CFO)

Giám đốc Tài chính do ai bổ nhiệm? Quy trình bổ nhiệm Giám đốc Tài chính thường diễn ra thông qua một quy trình nội bộ trong tổ chức, thường là do Hội đồng quản trị hoặc Ban giám đốc đảm nhiệm. Quyết định bổ nhiệm này thường được đưa ra sau một quá trình xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về các ứng viên phù hợp.

Vai trò và quyền hạn của Giám đốc Tài chính thường phụ thuộc vào loại hình doanh nghiệp cũng như các yêu cầu pháp lý và quy định của quốc gia hoặc khu vực đó. Đối với các công ty cổ phần và tập đoàn, việc có một giám đốc tài chính chuyên nghiệp là rất quan trọng để đảm bảo quản lý tài chính được thực hiện một cách hiệu quả và chuyên nghiệp. Ngược lại, trong các doanh nghiệp nhỏ hơn, vai trò quản lý tài chính thường do chủ doanh nghiệp hoặc người sáng lập đảm nhận và có thể không cần có một vị trí giám đốc tài chính riêng biệt.

3. Quyền hạn và trách nhiệm của Giám đốc Tài Chính (CFO) trong doanh nghiệp

3.1. CFO phải làm việc với những ai và những phòng ban nào trong doanh nghiệp?

Trong một tổ chức hoặc doanh nghiệp, các chuyên gia giám sát các vai trò như Điều hành (Controller), Thủ quỹ (Treasury), Chiến lược và dự báo (Strategy & Forecasting) cũng như IT và Quản lý hệ thống có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin và hỗ trợ cho CFO đưa ra quyết định chiến lược và tài chính.

 • Điều hành (Controller): Người điều hành có trách nhiệm quản lý và bảo vệ thông tin tài chính của tổ chức. Giám sát quá trình ghi chép tài chính, báo cáo thuế, và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến tài chính.
 • Thủ quỹ (Treasury): Chuyên gia thủ quỹ quản lý vốn và tài trợ của tổ chức. Bao gồm quản lý tiền mặt, đảm bảo rủi ro tài chính được kiểm soát, và quản lý các hoạt động tài chính như vay mượn và đầu tư.
 • Chiến lược và Dự báo (Strategy & Forecasting): Nhóm chiến lược và dự báo thường chịu trách nhiệm phân tích thị trường, dự báo tài chính, và đưa ra các đề xuất chiến lược cho ban lãnh đạo, bao gồm CFO. Công việc của phòng ban này là cung cấp thông tin và phân tích chiến lược để hỗ trợ quyết định kinh doanh.
 • IT và quản lý hệ thống: Nhóm này chịu trách nhiệm về hạ tầng công nghệ thông tin của tổ chức. Cung cấp và duy trì các hệ thống thông tin và công nghệ mà các bộ phận khác trong tổ chức sử dụng để quản lý dữ liệu và thực hiện các hoạt động kinh doanh hàng ngày.

Tất cả các vai trò này đều cung cấp thông tin và hỗ trợ cho CFO trong việc đưa ra quyết định chiến lược và tài chính. Mặc dù quyền và trách nhiệm cuối cùng thuộc về CFO, nhưng cũng cần sự hỗ trợ thông tin và phân tích từ các chuyên gia trong các lĩnh vực này để đưa ra quyết định hiệu quả.

3.2. Chức năng và nhiệm vụ của Giám đốc Tài chính

Chức năng và nhiệm vụ của Giám đốc Tài chính

3.2.1. Lãnh đạo, giám sát các hoạt động tài chính, kế toán

CFO đảm nhận vai trò lãnh đạo trong việc xây dựng và thực thi các chiến lược tài chính và kế toán của doanh nghiệp. Có nhiệm vụ thông báo trực tiếp với giám đốc điều hành (CEO), chủ tịch hoặc giám đốc vận hành (COO) về tình hình tài chính và các vấn đề quan trọng liên quan đến kế toán.

CFO có một ghế trong Hội đồng quản trị của doanh nghiệp, vì thế đóng vai trò tư vấn về các vấn đề tài chính và kế toán. Giám đốc Tài chính cung cấp góc nhìn chuyên môn và giúp Hội đồng quản trị đưa ra các quyết định chiến lược đúng đắn về tài chính của doanh nghiệp.

3.2.2. Quản lý và đảm bảo “sức khỏe” tài chính doanh nghiệp

CFO điều hành và giám sát các quy trình liên quan đến tài chính của doanh nghiệp, bao gồm quy trình ghi chép tài chính, báo cáo và kiểm soát nội bộ. Chịu trách nhiệm đảm bảo dòng tiền lưu thông, doanh nghiệp có đủ dòng tiền để đáp ứng các nhu cầu về thanh toán và hoạt động kinh doanh hàng ngày.

CFO đảm bảo rằng thông tin tài chính được truyền tải một cách minh bạch và chính xác tới Ban Quản trị (BQT), cổ đông và các bên liên quan khác. Thực hiện phân tích và tổng hợp thông tin tài chính để đưa ra dự đoán về diễn biến tài chính của doanh nghiệp trong tương lai gần. Dựa trên các dự đoán này, có thể xây dựng và phân bổ ngân sách cho các hoạt động kinh doanh và đề xuất chiến lược quản trị tài chính phù hợp và linh hoạt.

3.2.3. Lập chiến lược, kế hoạch hiện tại và tương lai cho doanh nghiệp

Vai trò của CFO không chỉ giới hạn trong việc quản lý tài chính hàng ngày mà còn bao gồm việc lập chiến lược và kế hoạch cho doanh nghiệp, cả trong hiện tại và tương lai. CFO đảm nhận vai trò quan trọng trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp trong giai đoạn hiện tại. Điều này bao gồm việc xác định và quản lý nguồn lực tài chính, dự đoán và quản lý rủi ro tài chính và đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc và quy định tài chính.

Lập chiến lược, kế hoạch hiện tại và tương lai cho doanh nghiệp

CFO phải đánh giá các yếu tố bên ngoài như thị trường, kinh tế và chính trị để đưa ra các kế hoạch tài chính cho tương lai của doanh nghiệp. Điều này có thể bao gồm việc dự đoán xu hướng tài chính, xây dựng kịch bản và kế hoạch dự phòng, cũng như đề xuất các chiến lược tài chính để đáp ứng các mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp.

3.2.4. Kiểm soát và phòng ngừa rủi ro

Chức năng của Giám đốc Tài chính trong kiểm soát và phòng ngừa rủi ro như sau:

 • CFO phải liên tục phân tích tình hình nợ và hoạt động kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp để đánh giá rủi ro và đề xuất các biện pháp cần thiết để giảm thiểu các nguy cơ tiềm ẩn.
 • CFO có trách nhiệm xây dựng và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ chặt chẽ để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý, giảm thiểu rủi ro và ghi nhận mọi sai sót một cách kịp thời.
 • CFO phải đảm bảo rằng quá trình lưu trữ các tài liệu và hồ sơ tài chính quan trọng của doanh nghiệp được thực hiện một cách an toàn và hiệu quả, đảm bảo tính chính xác và sẵn sàng trong trường hợp cần thiết.
 • CFO cần duy trì mối quan hệ chặt chẽ và xây dựng niềm tin với các cơ quan kiểm toán và chính phủ liên quan đến hoạt động kiểm soát tài chính của doanh nghiệp, để đảm bảo sự hỗ trợ và sự hợp tác trong quá trình kiểm toán và tuân thủ các quy định pháp lý.

3.3. Vai trò của Giám đốc Tài chính trong doanh nghiệp

Giám đốc Tài chính (CFO) đóng một vai trò không thể phủ nhận trong việc quản lý các hoạt động tài chính của doanh nghiệp, ảnh hưởng sống còn tới quá trình vận hành của doanh nghiệp. Đặc biệt là trong môi trường phức tạp của các tập đoàn và công ty đa quốc gia. Đảm bảo sự ổn định và sự liên tục của dòng tiền, hệ thống tài chính, hoạt động kinh doanh và sản xuất phức tạp:

 • Cố vấn, định hướng chiến lược: CFO thường đóng vai trò cố vấn chính trong việc đề xuất và định hình chiến lược tài chính của tổ chức, đồng thời đảm bảo rằng các quyết định tài chính phù hợp với mục tiêu và phát triển dài hạn của doanh nghiệp.
 • Lãnh đạo: CFO thường đứng đầu bộ phận tài chính và có trách nhiệm lãnh đạo đội ngũ của mình, đảm bảo công việc được thực hiện một cách hiệu quả và chuyên nghiệp.
 • Dẫn dắt: CFO phải có khả năng dẫn dắt đội ngũ tài chính và tạo ra môi trường làm việc tích cực, khuyến khích sự sáng tạo và phát triển trong bộ phận của mình.
 • Ngoại giao: CFO thường tham gia vào các hoạt động ngoại giao với các bên liên quan như cơ quan quản lý, cổ đông, các đối tác kinh doanh và các tổ chức tài chính khác.
 • Đảm bảo hoạt động liên quan tới tài chính của doanh nghiệp thông suốt: Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của CFO là đảm bảo rằng các hoạt động tài chính của doanh nghiệp được thực hiện một cách liên tục, bao gồm quản lý rủi ro tài chính, tuân thủ các quy định pháp lý, và đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong báo cáo tài chính.

 Vai trò của Giám đốc Tài chính trong doanh nghiệp

Sở hữu một Giám đốc Tài chính có kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm thực tế giúp doanh nghiệp đảm bảo rằng các quyết định chiến lược liên quan đến tài chính được đưa ra dựa trên thông tin chính xácphân tích kỹ lưỡng. Sự hiện diện của CFO thúc đẩy sự minh bạch và tính chính xác trong báo cáo tài chính và thông tin tài chính khác của công ty. Điều này tạo ra niềm tin và lòng tin từ các cơ quan quản lý, cổ đông và các bên liên quan khác, tăng cường uy tín và danh tiếng của công ty trên thị trường.

4. Mô tả công việc cho vị trí Giám đốc Tài chính (CFO)

Thực tế, trong mỗi tổ chức và doanh nghiệp, Giám đốc Tài chính thường phải đối mặt với một loạt các nhiệm vụ và vấn đề trong một ngày làm việc. Với vai trò đa nhiệm này, các công việc của Giám đốc Tài chính có thể thay đổi tùy thuộc vào cơ cấu tổ chức và loại hình hoạt động của doanh nghiệp. Dưới đây là những công việc của Giám đốc Tài chính có thể phải đảm nhận:

 • Phân tích tình hình tài chính, xem xét số liệu tài chính của công ty trong quá khứ và hiện tại để đưa ra các chiến lược tài chính phù hợp.
 • Tham gia vào việc đề xuất và phát triển chiến lược tài chính của công ty, bao gồm kế hoạch tài chính dài hạn và ngắn hạn.
 • Đánh giá và quản lý các rủi ro tài chính của công ty, bao gồm việc xử lý rủi ro thị trường, tín dụng và hệ thống.
 • Xây dựng kế hoạch dự phòng ngân quỹ, đảm bảo rằng công ty có đủ nguồn lực tài chính để đáp ứng các nhu cầu đột xuất hoặc các tình huống rủi ro.
 • Xây dựng chính sách đảm bảo phân chia lợi nhuận của công ty là minh bạch, hợp lý và công bằng.
 • Quản lý và điều hành các hoạt động tiền mặt của công ty để đảm bảo có đủ tiền để thực hiện các thanh toán ngắn hạn.
 • Kiểm soát và chỉ đạo nhân sự và các bộ phận liên quan như Kế toán tài chính, Tài vụ, Xuất Nhập khẩu, Kiểm toán, và Ngân quỹ để đảm bảo sự phát triển và bảo toàn tài sản của công ty.
 • Báo cáo và tương tác với Ban giám đốc hoặc Tổng giám đốc về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của công ty. Đảm bảo rằng hoạt động sản xuất kinh doanh không bị đình trệ và giúp đưa ra các quyết định chiến lược cần thiết để duy trì và phát triển doanh nghiệp.
 • Thực hiện các công việc được ủy quyền khác.

Mô tả công việc cho vị trí Giám đốc Tài chính (CFO)

5. Mức lương và những đãi ngộ ở vị trí CFO

Mức lương của mỗi CFO được thảo luận dựa trên một loạt các yếu tố, bao gồm trình độ học vấn, chứng chỉ, kỹ năng, kỹ năng bổ sung, số năm kinh nghiệm làm việc và thậm chí là các mối quan hệ có trong ngành. Đối với các tập đoàn lớn, mức lương này có thể đạt vài trăm triệu đồng mỗi tháng, đồng thời được kèm theo nhiều phúc lợi hấp dẫn.

5.1. Mức lương của CFO trên thị trường

Tại Việt Nam

Mức lương CFO ở Việt Nam

Hiện nay, mức lương trung bình của Giám đốc Tài chính tại Việt Nam rơi vào khoảng 55,6 triệu đồng/tháng. Trong đó, mức lương thấp nhất thường rơi vào khoảng 20 triệu đồng và mức lương cao nhất có thể lên đến 115 triệu đồng. Dưới đây là bảng lương mới nhất của một Giám đốc Tài chính theo năm kinh nghiệm:

Năm kinh nghiệm

Mức lương

CFO kinh nghiệm < 2 năm

20 – 40 triệu đồng/tháng

CFO kinh nghiệm từ 2 – 5 năm

41 – 60 triệu đồng/tháng

CFO kinh nghiệm > 5 năm

60 – 115 triệu đồng/tháng

Nguồn: vietnamsalary.careerbuilder.vn

Tại Hoa Kỳ

Hoa Kỳ là một trung tâm tài chính quốc tế và tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ thúc đẩy việc tăng trưởng việc làm trong ngành tài chính. Các công ty tiếp tục tăng lợi nhuận, tạo ra nhu cầu ngày càng cao về Giám đốc Tài Chính. Cục Thống kê Lao động (BLS) dự đoán rằng triển vọng việc làm cho các nhà quản lý tài chính sẽ tăng 16% từ năm 2022 đến năm 2032. Mức lương trung bình hàng năm cho một nhà quản lý tài chính là 139.790 USD vào năm 2022 (dữ liệu mới nhất từ cục thống kê Hoa Kỳ).

Theo như Salary.com đã nhận định, tính đến tháng 1 năm 2024 mức lương trung bình của một CFO là khoảng 439,956 USD/năm (tương đương hơn 800 triệu VND/tháng). Mức lương dao động thường nằm trong khoảng từ 333,285 USD đến 564,439 USD/năm.

Mức lương CFO ở Hoa Kỳ

Tại Úc

Chính phủ Úc gần đây đã bắt đầu quan tâm và áp dụng các chính sách đặc biệt ưu ái cho ngành tài chính. Sự phát triển của các trung tâm tài chính và ngân hàng tại Úc đã mở ra cơ hội việc làm dồi dào cho các sinh viên và những người muốn tham gia vào ngành này.

Payscale cũng đã chỉ ra mức lương trung bình hàng năm của một Giám đốc Tài chính (CFO) tại Úc là khoảng 164,062 Đô-la Australia (tương đương với hơn 200 triệu VND/tháng), cập nhật lần cuối vào ngày 04 tháng 2 năm 2024.

Mức lương CFO ở Úc

5.2. Những "đặc quyền" khi trở thành một CFO tại doanh nghiệp

Ngoài mức lương cao, vị trí của CFO còn đi kèm với một số "đặc quyền" đáng giá khác, làm cho nó trở thành một trong những vị trí hấp dẫn nhất trong lĩnh vực kinh doanh và tài chính.

 • Quyền lực và ảnh hưởng: CFO thường đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra quyết định về chiến lược tài chính và đầu tư của công ty. Vị trí này mang lại quyền lực cao và ảnh hưởng lớn đến hướng phát triển của doanh nghiệp.
 • Tham gia vào quyết định chiến lược: CFO thường được mời tham gia vào các quyết định chiến lược của công ty, từ việc mở rộng kinh doanh đến đầu tư vào dự án lớn. Điều này cho phép bạn có cơ hội góp phần vào việc định hình tương lai của công ty.
 • Cơ hội học hỏi và phát triển: Vị trí CFO cung cấp cơ hội tiếp cận với thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của công ty, từ đó giúp bạn phát triển kiến thức và kỹ năng quản lý, được đào tạo và tiếp xúc với các khía cạnh phức tạp của quản lý tài chính.
 • Mối quan hệ và uy tín: CFO thường xây dựng mối quan hệ với các đối tác kinh doanh, ngân hàng, cơ quan quản lý và cổ đông. Sự uy tín và mối quan hệ này tạo điều kiện thuận lợi trong các giao dịch tài chính và cung cấp sự hỗ trợ đáng kể cho công ty.
 • Cơ hội thăng tiến: Vị trí CFO có thể mở ra cơ hội thăng tiến cao hơn trong lãnh đạo cấp cao của công ty hoặc trong các công ty khác. Sự kinh nghiệm và kỹ năng tích lũy được từ vị trí này có thể làm cho bạn trở thành ứng viên lý tưởng cho các vị trí lãnh đạo cao hơn trong ngành.

6. Những "áp lực" khi trở thành một CFO

Những hạn chế khi trở thành một CFO

Ngoài những đãi ngộ ấn tượng, một CFO còn phải đối mặt với nhiều áp lực khác nhau từ việc quản lý tài chính của công ty, đảm bảo hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu của cổ đông và quản lý cấp cao, trong bối cảnh của một môi trường kinh doanh không ngừng biến đổi:

 • Áp lực cao: CFO đối mặt với áp lực đáng kể từ việc điều hành phòng tài chính của doanh nghiệp, phải đảm bảo rằng hoạt động tài chính diễn ra một cách hiệu quả và đáp ứng được các yêu cầu của cổ đông, bao gồm cả trong Ban Quản trị và quản lý cao cấp như CEO.
 • Trách nhiệm lớn: CFO phải đảm nhận mọi vấn đề liên quan đến tài chính trong doanh nghiệp, từ việc điều chỉnh ngân sách đến việc chuẩn bị báo cáo tài chính và đảm bảo tuân thủ mọi quy định pháp lý.
 • Cạnh tranh: Với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, việc trở thành một CFO yêu cầu không chỉ kiến thức chuyên sâu về tài chính và kế toán, mà còn cần có khả năng quản lý và dự đoán xu hướng thị trường, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Thời gian và cường độ làm việc cao: CFO thường phải làm việc với thời gian và cường độ cao. Công việc đòi hỏi nhiều giờ làm việc, đặc biệt là trong các giai đoạn quan trọng như kỳ kế toán cuối năm.
 • Áp lực từ các bên liên quan: CFO phải đối mặt với áp lực từ một loạt các bên liên quan, bao gồm cổ đông, nhà đầu tư, quản lý cấp cao, ngân hàng, cơ quan quản lý và các bên liên quan khác. Điều này đặt lên họ nhu cầu phải thực hiện nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả và minh bạch để đáp ứng được mong đợi và yêu cầu đa dạng từ các nhóm này.

7. Lợi ích và hạn chế cho doanh nghiệp khi có CFO trong bộ máy

Lợi ích và hạn chế cho doanh nghiệp khi có CFO trong bộ máy

7.1. Lợi ích khi có CFO

 • Kỹ năng lãnh đạo: Một CFO có khả năng tạo ra một đội ngũ tài chính và kế toán thành công thông qua việc lãnh đạo và phát triển nhân viên.
 • Kiến thức về ngành giúp công ty so sánh và cạnh tranh hiệu quả với các đối thủ cùng ngành. Việc tập trung vào người có chức vị CFO từ các đối thủ cạnh tranh là một chiến lược thông minh, như minh chứng trong việc Netflix tuyển dụng CFO của Activision. Điều này áp dụng tương tự cho các ngành sản xuất và dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Bằng cách tận dụng sâu sắc hiểu biết về ngành, CFO có thể đưa ra những quyết định chiến lược thông minh, tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp và giúp tối ưu hóa hiệu suất hoạt động.
 • Từ việc giúp các doanh nghiệp trước đây mở rộng thành công, thông qua sáp nhập và mua bán, điều này rất quý báu đối với các CEO, đặc biệt là những người muốn đưa công ty của họ lên sàn. CFO có vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư và sử dụng vốn một cách hiệu quả.
 • CFO có khả năng xác định và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn và thực tế đối với doanh nghiệp, từ đó đề xuất các biện pháp để giảm thiểu hoặc quản lý chúng một cách hiệu quả. Bằng cách đánh giá và quản lý rủi ro một cách chặt chẽ, CFO giúp bảo vệ tài sản và lợi ích của công ty, đồng thời tạo điều kiện cho sự ổn định và phát triển bền vững trong tương lai cho doanh nghiệp.

7.2. Những hạn chế khi có CFO trong bộ máy doanh nghiệp

7.2.1. Hạn chế về quan điểm

Khi CFO chỉ tập trung vào việc quản lý tài chính, tổ chức có thể thiếu khả năng thích ứng với môi trường cạnh tranh đang thay đổi nhanh chóng. Điều này có thể làm giảm khả năng cạnh tranh và tiềm năng tăng trưởng của tổ chức. Bằng cách loại trừ các yếu tố như nghiên cứu và phát triển sản phẩm, CFO có thể làm mất đi cơ hội tạo ra những sản phẩm và dịch vụ mới, giảm khả năng tồn tại và phát triển trên thị trường. Việc tập trung quá mức vào khía cạnh tài chính có thể khiến tổ chức bỏ lỡ cơ hội sử dụng công nghệ để tối ưu hóa hoạt động và cải thiện hiệu suất.

7.2.2. Hạn chế về góc nhìn chuyên môn, kinh nghiệm

Khi tập trung quá mức vào các vấn đề tài chính, CFO có thể gặp khó khăn trong việc hiểu và tương tác với các bộ phận khác như bán hàng, tiếp thị, nghiên cứu và phát triển. Thiếu góc nhìn toàn diện về hoạt động kinh doanh có thể làm mất đi cơ hội phát triển và cạnh tranh trên thị trường. CFO có thể không nhận ra được những xu hướng mới và tiềm năng tăng trưởng do thiếu hiểu biết sâu rộng về môi trường kinh doanh.

7.2.3. Hạn chế về khả năng quản lý rủi ro

Mặc dù, CFO chịu trách nhiệm quản lý rủi ro tài chính, nhưng vẫn có thể thiếu đi góc nhìn toàn diện và đầy đủ về các loại rủi ro khác nhau trong doanh nghiệp. Tình trạng này thường diễn ra đặc biệt khi CFO đang trải qua giai đoạn chuyển giao, tiếp nhận hoặc khi có sự thay đổi trong cấu trúc tổ chức của công ty. Trong tình hình này, có thể dẫn đến việc mất đi sự nhạy bén trong việc đánh giá và quản lý rủi ro, đặc biệt là đối với các yếu tố không phải là tài chính như rủi ro về thị trường, chiến lược sản phẩm, hoặc vấn đề liên quan đến thương hiệu và hình ảnh công ty.

7.2.4. Hạn chế về tầm nhìn chiến lược

CFO có thể tập trung quá mức vào việc quản lý ngắn hạn,do đó thiếu tầm nhìn chiến lược dài hạn cho doanh nghiệp. Những hạn chế này thường đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng và sự phối hợp chặt chẽ giữa CFO và các quản lý cấp cao khác trong doanh nghiệp như COO (Chief Operating Officer), CRO (Chief Risk Officer), CMO (Chief Marketing Officer), v.v. Bằng cách hợp tác của các quản lý cấp cao có thể đảm bảo rằng chiến lược tài chính của doanh nghiệp phản ánh đúng nhu cầu và mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp, đồng thời không bỏ qua các cơ hội và thách thức quan trọng trong tương lai.

8. Loại hình doanh nghiệp nào nên có Giám đốc Tài chính?

Các công ty, tổ chức có Giám đốc Tài chính thường là doanh nghiệp có quy mô lớn như:

 • Tập đoàn trong nước.
 • Tập đoàn đa quốc gia.
 • Công ty có nhiều chi nhánh.
 • Hệ thống chi nhánh trong hoặc ngoài nước hay các doanh nghiệp nước ngoài.
 • Doanh nghiệp vốn FDI tại Việt Nam.

9. Khi nào doanh nghiệp, các nhà quản trị nên tuyển dụng CFO?

Khi CEO và nhân viên tài chính của doanh nghiệp thiếu khả năng để hiểu rõ và đánh giá chính xác tình hình tài chính của tổ chức, dự báo luồng tiền và nhu cầu tài chính trong tương lai, cũng như hỗ trợ chiến lược kinh doanh, thì các tổ chức, doanh nghiệp và các nhà quản trị nên xem xét việc bổ sung một CFO vào đội ngũ lãnh đạo của mình.

Khi nào doanh nghiệp, các nhà quản trị nên tuyển dụng CFO?

Mặc dù, nhiều tổ chức có thể chờ đợi cho đến khi gặp khó khăn tài chính mới bắt đầu xem xét việc bổ nhiệm vị trí CFO, nhưng bạn cũng có thể hành động một cách chủ động hơn. Hãy tự đặt ra các câu hỏi quan trọng sau:

9.1. Doanh nghiệp của bạn có đang bắt đầu thực hiện chiến lược tăng trưởng không?

Nếu có, bạn cần hiểu rõ về các báo cáo tài chính như báo cáo lợi nhuận và luồng tiền (P&L). Đối với các ngân hàng và các nhà đầu tư tiềm năng khác, việc có một CFO có khả năng chứng thực tính chính xác và đầy đủ trong các báo cáo tài chính là điều cần thiết để tạo niềm tin và sự tin tưởng trong quá trình đầu tư và hỗ trợ chiến lược tăng trưởng của tổ chức.

9.2. Quy trình lập kế hoạch và ngân sách hiện tại của doanh nghiệp có đáng tin cậy và có thể lặp lại không?

Nếu không có, điều đó sẽ dẫn đến việc thiếu một nền tảng tài chính vững chắc. Việc thực hiện các hoạt động tài chính một cách tùy tiện không phải là cách điều hành một doanh nghiệp hiệu quả. Một quy trình lập kế hoạch và ngân sách có cơ sở và chuẩn xác giúp chúng ta dự đoán và quản lý các tài chính của tổ chức một cách hiệu quả, từ việc đặt mục tiêu và dự báo đến việc phân bổ nguồn lực và đánh giá hiệu suất.

9.3. Doanh nghiệp, bộ máy vận hành doanh nghiệp của bạn có đang sử dụng dữ liệu của mình một cách đầy đủ?

Ví dụ, chúng ta đã khai thác dữ liệu từ các hoạt động thương mại điện tử của mình để cung cấp thông tin hữu ích cho chương trình hỗ trợ khách hàng chưa? CFO thường ủng hộ việc sử dụng dữ liệu một cách hiệu quả để tạo ra giá trị cho tổ chức. Bằng cách tận dụng dữ liệu hiện có một cách chính xác và toàn diện, chúng ta có thể đưa ra các quyết định thông minh hơn, tối ưu hóa hiệu suất và tạo ra lợi ích đối với cả khách hàng và doanh nghiệp.

9.4. Doanh nghiệp của bạn có đủ tự tin với yêu cầu báo cáo tài chính?

Ví dụ, liệu chúng ta đã xem xét xem liệu tài sản vô hình có bị suy giảm do suy thoái kinh tế không? Nếu có, chúng ta cần xác định cách tính toán cho điều đó. CFO thường đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng báo cáo tài chính của tổ chức là đầy đủ, chính xác và phản ánh đúng về tình hình tài chính. Điều này có thể bao gồm việc xác định và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của các tài sản vô hình và phát triển các phương pháp tính toán phù hợp để phản ánh sự suy giảm, nếu có, vào báo cáo tài chính.

Giám đốc Tài chính đóng vai trò quan trọng như một người lãnh đạo trong việc dự báo và quản lý hiệu quả hoạt động tài chính của công ty. Việc xác định mức độ kỹ năng cần thiết của một CFO phụ thuộc vào tình trạng cụ thể của công ty và các kế hoạch của công ty trong tương lai.

10. Những tiêu chí cần có của một Giám đốc Tài chính (CFO)

Để trở thành một CFO, đào tạo chuyên sâu về kinh tế, tài chính, và kế toán là rất quan trọng. Những tiêu chí, yêu cầu đối với ứng viên cho vị trí Giám đốc Tài chính thường bao gồm những yếu tố chính sau:

10.1. Về học vấn

Đại học, cao đẳng (chính quy, tư nhân)

Để được hoạt động và trở thành một CFO, bước khởi đầu quan trọng bạn cần phải tốt nghiệp chương trình đào tạo hệ Đại học hoặc Cao đẳng về kinh tế, tài chính, kế toán hoặc các lĩnh vực liên quan.

 • Các trường đại học công lập hàng đầu: Đại học Ngoại thương (FTU), Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) và Đại học Tài chính - Kế toán (AOF) thường cung cấp các chương trình đào tạo uy tín và chất lượng về kinh tế, tài chính và kế toán.
 • Các trường đại học dân lập, tư nhân: Nhiều trường đại học dân lập và tư nhân cũng cung cấp chương trình đào tạo chất lượng, chuyên ngành kinh tế tương đương chuẩn quốc tế. Ví dụ như Đại học RMIT Việt Nam, Đại học Quốc tế Học viện Hồng Bàng (BUV) và các trường khác.

Nhà tuyển dụng thường yêu cầu ứng viên cho vị trí Giám đốc Tài chính có bằng cử nhân trong các lĩnh vực như: kinh tế, tài chính, kế toán hoặc các lĩnh vực liên quan. Đặc biệt, những người có bằng thạc sĩ, văn bằng cao hơn hoặc các chứng chỉ về kế toán sẽ có một lợi thế lớn hơn.

Nền tảng học vấn không chỉ cung cấp kiến thức chuyên môn cần thiết mà còn chứng tỏ sự cam kết và năng lực của ứng viên, giúp bạn hiểu sâu hơn về các khía cạnh phức tạp của tài chính và kế toán, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp tục phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực này.

Ông Lê Thành Liêm là một ví dụ xuất sắc về sự nỗ lực và thành công trong lĩnh vực tài chính và kế toán

Ông Lê Thành Liêm là một ví dụ xuất sắc về sự nỗ lực và thành công trong lĩnh vực tài chính và kế toán. Sau khi tốt nghiệp Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán tài chính các doanh nghiệp tại Trường Đại học Tài chính Kế toán TP. HCM, ông tiếp tục học lên Thạc sỹ Tài chính và Thương mại Quốc tế tại Trường Đại học LEEDS METROPOLITAN (Vương quốc Anh) liên kết với Học viện Tài chính.

Với sự kiên trì và tận tâm trong công việc, ông đã dành 1/3 cuộc đời của mình cống hiến cho Vinamilk - một trong những tập đoàn sữa lớn tại Việt Nam đã xuất khẩu ra thị trường. Những nỗ lực đáng ngưỡng mộ của ông tại Vinamilk đã giúp ông sở hữu 49.7 tỷ VND cổ phiếu của công ty này, và từ đó trở thành một vị Giám đốc Tài chính đầy quyền lực. Sự thành công của ông Lê Thành Liêm là minh chứng cho việc kiến thức và kỹ năng chuyên môn kết hợp với sự cống hiến và nỗ lực có thể mang lại thành tựu lớn lao trong sự nghiệp tài chính và kế toán.”

Chứng chỉ nghiệp vụ

Để trở thành một CFO, việc sở hữu thêm các chứng chỉ nghề nghiệp, nghiệp vụ là rất quan trọng và là lợi thế cạnh tranh đáng kể. Hơn nữa, việc tham gia các chương trình đào tạo và đạt các chứng chỉ quốc tế liên quan còn giúp củng cố kỹ năng và kiến thức của bản thân. Nổi bật nhất hiện nay và cũng đang dần trở thành "tiêu chuẩn" cho các vị trí quản trị tài chính, kế toán quản trị là chương trình học CMA (Chứng chỉ Kế toán Quản trị Hoa Kỳ).

10.2. Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc ở các vị trí cấp cao trong các lĩnh vực tài chính, kế toán, đặc biệt là tại các công ty, tập đoàn lớn là một nền tảng vững chắc cho một người muốn thăng tiến lên vị trí Giám đốc Tài chính. Bằng cách này, bạn có thể tích lũy được kiến thức sâu rộng về các quy trình, chuẩn mực và thực tiễn - điều giúp bạn trở nên nhạy bén trong xử lý tình huống khẩn cấp và kiểm soát rủi ro.

Ngoài ra, kinh nghiệm về quản lý phương pháp thanh toán thương mại điện tử, quản lý tài chính, hệ thống và quy trình cũng rất cần thiết cho vị trí này. Hiểu biết về thị trường và quy trình kinh doanh cũng là một yếu tố đáng quan tâm.

Phần lớn các nhà tuyển dụng thường yêu cầu ứng viên cho vị trí CFO có ít nhất 10 đến 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chínhkế toán. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp nhỏ hoặc "startup", tiêu chuẩn về kinh nghiệm thường không cao như vậy. Thực tế, những doanh nghiệp này thường tập trung vào việc tìm kiếm ứng viên có khả năng thích ứng nhanh chóng và linh hoạt, có khả năng đưa ra quyết định chính xác trong một môi trường thay đổi nhanh chóng. 

10.3. Những kỹ năng khác

 • Kỹ năng giải quyết vấn đề: Khả năng phân tích các tình huống phức tạp, xác định các vấn đề và tìm ra các giải pháp hiệu quả.
 • Kỹ năng giao tiếp: truyền đạt thông điệp một cách rõ ràng và hiệu quả, cũng như làm việc hiệu quả với các bên liên quan.
 • Kỹ năng phân tích, tổ chức: phân tích dữ liệu và thông tin, tổ chức công việc một cách có hệ thống để đạt được mục tiêu kinh doanh.
 • Kỹ năng công nghệ: Hiểu biết và sử dụng công nghệ thông tin để tối ưu hóa quy trình và công việc của tổ chức, sử dụng các phần mềm tin học và phần mềm kế toán.
 • Kỹ năng làm việc nhóm: làm việc hiệu quả trong môi trường đa dạng và đa chức năng, hỗ trợ và tạo điều kiện cho sự phát triển của nhóm.
 • Kỹ năng lãnh đạo: định hình và hướng dẫn chiến lược của tổ chức, tạo ra một môi trường làm việc tích cực và động viên nhân viên.
 • Kỹ năng quản lý rủi ro: Hiểu biết và quản lý các nguy cơ và rủi ro tài chính một cách hiệu quả để đảm bảo sự ổn định và thành công của tổ chức.
 • Kỹ năng thuyết trình: trình bày thông tin một cách sáng tạo và thuyết phục, tương tác một cách hiệu quả với công chúng.
 • Kỹ năng quản lý thời gian: quản lý thời gian và ưu tiên công việc một cách hiệu quả để đạt được mục tiêu kinh doanh.
 • Kỹ năng quản lý xung đột: giải quyết xung đột một cách chuyên nghiệp và công bằng, duy trì mối quan hệ tích cực với các bên liên quan.

Bên cạnh những tiêu chí về học vấn, kinh nghiệm và kỹ năng, để một CFO "tài đức vẹn toàn", bạn cũng cần tuân thủ đạo đức, quy tắc nghề nghiệp, trung thực và minh bạch, bảo vệ lợi ích của tổ chức, tôn trọng và công bằng.

Trên đây là những thông tin tổng hợp chung nhất và tổng quan nhất về vị trí Giám đốc Tài chính (CFO). Hy vọng bạn đã nắm được vai trò của giám đốc tài chính trong doanh nghiệp, những công việc - chức năng - quyền hạn của giám đốc tài chính cũng như những yêu cầu cần có của một CFO. Vậy có những chỉ số nào để đánh giá hiệu suất cho 1 CFO trong doanh nghiệp? - Hãy theo dõi bài viết tiếp theo: "KPI cho giám đốc tài chính" nhé!

logo logo

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục SAPP

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0107516887

Ngày cấp: 26/07/2016.

Nơi cấp: Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố HN

Địa chỉ: Số 20B, Ngõ 37, Phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Cơ sở 1: Tầng 8, Tòa nhà Đức Đại, số 54 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng Hà Nội.

Cơ sở 2: Tầng 2A, Tòa 27A2, chung cư Green Stars, số 234 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm.

Cơ sở 3: Lầu 1, số 2A Lương Hữu Khánh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1

19002225 support@sapp.edu.vn Liên hệ hợp tác: marketing@sapp.edu.vn
DMCA.com Protection Status
CFA Institute does not endorse, promote, or warrant the accuracy or quality of the products or services offered by SAPP Academy. CFA®, Chartered Financial Analyst®, CFA Society® are trademarks owned by CFA Institute.
© 2021 Sapp.edu.vn. All Rights Reserved. Design web and SEO by
FAGO AGENCY